Webhook

Webhook cuộc gọi

Nhận dữ liệu cuộc gọi từ Webhook

 • Đối tác khai báo API để nhận dữ liệu cuộc gọi từ WEBHOOK trả về

 • METHOD : POST

 • Content-type : application/json

Webhook data khi cuộc gọi đã kết thúc

{
 "answer_sec": 5, // Số giây trả lời 
 "bill_sec": 6, // Thời lượng cuộc gọi , tính tiền 
 "call_out_price": 55.002, // Tổng tiền cuộc gọi 
 "create_by": { // Người tạo hoặc nhân viên thực hiện cuộc gọi đó
  "contact_id": "6209c98c067f745da47367d1",
  "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
  "name": "Trần Văn Tiến 1234"
 },
 "created_date": 1697595795704, // Ngày tạo
 "customer": {
  "full_name": "Mr. Tiến Demo2",
  "full_name_unsigned": "mr. tien demo2"
 },
 "destination_number": "039.....", // Số bị gọi
 "direction": "outbound", // Hướng gọi : inbound, outbound, local
 "domain_fusion": "contact18",
 "duration": 12, // Tổng thời gian, tính từ khi có tín hiệu rung chuông
 "endby_name": "end_call_by_customer",
 "from_number": "100",
 "hotline": "842899959300", // Số hotline
 "is_auto_call": false,
 "is_have_forward_out": false,
 "ivr": "none",
 "last_updated_date": 1697595795853,
 "note": "",
 "phone_number": "03951.....",
 "provider": "viettel",
 "record_seconds": 5,
 "recording_file_url": "https://public-v1-stg.omicrm.com/third_party/recording/uc?id=SVJ1TTVlK0ZUZUdZZ1luR3VEdTlNemIwYTAwb3FEY2VkekJveGtvRTRhdlV2NCtKcytDT1dNbEJsOFRXWWhqWmpKSmNmUUtRQW40V1ZpbGpWZnpzVkE9PQ==&code=ae5f56fc-7baa-4537-b312-1105023bbb49",
 "send_num_retry": 1,
 "sip_number": "842899959300",
 "sip_user": "100",
 "source_number": "842899959300",
 "state": "cdr",
 "tag": [],
 "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
 "time_end_call": 1697595795,
 "time_start_call": 1697595783, // Thời gian bắt đầu gọi 
 "time_start_to_answer": 1697595783,
 "to_number": "0395187319",
 "transaction_id": "ae5f56fc-7baa-4537-b312-1105023bbb49", // ID cuộc gọi
 "transfer_histories": [],
 "user": [
  {
   "full_name": "Trần Văn Tiến 1234",
   "full_name_unsigned": "Tran Van Tien 1234"
  }
 ]
}

Webhook khi cuộc gọi đang diễn ra

 • Gửi thông tin cuộc gọi đang diễn ra cho đối tác tích hợp

 • Trạng thái gồm : ringing(Đổ chuông), answered (Kết nối) , hangup (Kết thúc)

{
 "to_number": "0395187319", // Số điện thoại khách hàng
 "created_time": 1626693561, // Ngày khởi tạo cuộc gọi
 "date_time": 1626693561000, // Thời gian hook
 "from_number": "100", // Số máy lẻ gọi
 "hotline": "0868694566", // Số hotline của doanh nghiệp
 "call_uuid": "fee91d6c-90b0-4826-97d7-9ca74c58a4e7", // Id cuộc gọi = transaction_id
 "state": "ringing", //ringing : Đang kết nối; answered : Kết nối, hangup : Kết thúc 
 "direction": "outbound" // outbound : Gọi ra, inbound : Gọi vào
}

Last updated