OmiCall API
Search
K

Webhook

Webhook cuộc gọi

Nhận dữ liệu cuộc gọi từ Webhook

  • Đối tác khai báo API để nhận dữ liệu cuộc gọi từ WEBHOOK trả về
  • METHOD : POST
  • Content-type : application/json
Webhook data khi cuộc gọi đã kết thúc
{
"answer_sec": 5, // Số giây trả lời
"bill_sec": 6, // Thời lượng cuộc gọi , tính tiền
"call_out_price": 55.002, // Tổng tiền cuộc gọi
"create_by": { // Người tạo hoặc nhân viên thực hiện cuộc gọi đó
"contact_id": "6209c98c067f745da47367d1",
"id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
"name": "Trần Văn Tiến 1234"
},
"created_date": 1697595795704, // Ngày tạo
"customer": {
"full_name": "Mr. Tiến Demo2",
"full_name_unsigned": "mr. tien demo2"
},
"destination_number": "0395187319", // Số bị gọi
"direction": "outbound", // Hướng gọi : inbound, outbound, local
"domain_fusion": "contact18",
"duration": 12, // Tổng thời gian, tính từ khi có tín hiệu rung chuông
"endby_name": "end_call_by_customer",
"from_number": "100",
"hotline": "842899959300", // Số hotline
"is_auto_call": false,
"is_have_forward_out": false,
"ivr": "none",
"last_updated_date": 1697595795853,
"note": "",
"phone_number": "0395187319",
"provider": "viettel",
"record_seconds": 5,
"recording_file_url": "https://public-v1-stg.omicrm.com/third_party/recording/uc?id=SVJ1TTVlK0ZUZUdZZ1luR3VEdTlNemIwYTAwb3FEY2VkekJveGtvRTRhdlV2NCtKcytDT1dNbEJsOFRXWWhqWmpKSmNmUUtRQW40V1ZpbGpWZnpzVkE9PQ==&code=ae5f56fc-7baa-4537-b312-1105023bbb49",
"send_num_retry": 1,
"sip_number": "842899959300",
"sip_user": "100",
"source_number": "842899959300",
"state": "cdr",
"tag": [],
"tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
"time_end_call": 1697595795,
"time_start_call": 1697595783, // Thời gian bắt đầu gọi
"time_start_to_answer": 1697595783,
"to_number": "0395187319",
"transaction_id": "ae5f56fc-7baa-4537-b312-1105023bbb49", // ID cuộc gọi
"transfer_histories": [],
"user": [
{
"full_name": "Trần Văn Tiến 1234",
"full_name_unsigned": "Tran Van Tien 1234"
}
]
}
Webhook khi cuộc gọi đang diễn ra
  • Gửi thông tin cuộc gọi đang diễn ra cho đối tác tích hợp
  • Trạng thái gồm : ringing(Đổ chuông), answered (Kết nối) , hangup (Kết thúc)
{
"to_number": "0395187319", // Số điện thoại khách hàng
"created_time": 1626693561, // Ngày khởi tạo cuộc gọi
"date_time": 1626693561000, // Thời gian hook
"from_number": "100", // Số máy lẻ gọi
"hotline": "0868694566", // Số hotline của doanh nghiệp
"call_uuid": "fee91d6c-90b0-4826-97d7-9ca74c58a4e7", // Id cuộc gọi = transaction_id
"state": "ringing", //ringing : Đang kết nối; answered : Kết nối, hangup : Kết thúc
"direction": "outbound" // outbound : Gọi ra, inbound : Gọi vào
}