OmiCall API
Search
K

Gọi tự động

API gọi tự động
post
[URL]
/api/auto_call/execute_by_phone
Gọi tự động tới một số điện thoại khách hàng
post
[URL]
/api/auto_call/execute_by_extension
Gọi tự động tới 1 máy nhánh (extension) của tổng đài
Ví dụ :Tham số một phiên gọi tự động với File ghi âm
{
"name":"Chiến dịch giới thiệu sản phẩm mới",
"speed" : 0
"template_dialplans":[
{
"target_type":"Recording",
"target":"5ed0c6dffb7b390007e5211"
}
],
"variables":[]
}
Ví dụ : Tham số một phiên gọi tự động với Text To Speech
{
"name":"Thông báo đơn hàng",
"template_dialplans":[
{"target_type":"Text_variable"},
{"target_type":"Text_variable"},
{"target_type":"Text_variable"},
{"target_type":"Text_variable"}
],
"variables":[
"Đơn hàng của bạn là",
"HHKKK",
"Tổng giá trị",
"90000"
]
}
Ví dụ :Tham số một phiên gọi tự động File ghi âm và Text To Speech
{
"name":"Tên phiên gọi tự động",
"template_dialplans":[
{"target_type":"Text_variable"},
{"target_type":"Text_variable"},
{"target_type":"Text_variable"},
{"target_type":"Text_variable"},
{
"target_type":"Recording",
"target":"5e9eac95e44159000710f0xxx"
}],
"variables" : [
"Đơn hàng của bạn là",
"HHKKK",
"Tổng giá trị",
"90000"
]
}
Ví dụ về phiên gọi tự động : Kịch bản bấm phím
{
"name":"Tên phiên gọi tự động",
"template_dialplans":[
{
"target_type":"Ivr_menu",
// Id phiên bấm phím,
// API : Tổng đài >> Danh sách kịch bản bấm phím
"target":"5e9eac95e44159000710f0xxx"
}],
"variables" : [
]
}
Mã lỗi
Mô tả
limit_service
Giới hạn gói dịch vụ. Gói trải nghiệm không cho phép thực thi Auto Call
limit_word
Vượt quá giới hạn từ trong 1 phiên hoặc tổng số từ trong ngày
(300 ký tự / phiên3.000 ký tự / ngày )
limit_word_session
Vượt quá số lượng ký tự text to speech. Chỉ hỗ trợ 300 ký tự / 1 phiên
balance_is_not_enough
Số dư không đủ để thực hiện