Gọi tự động

API gọi tự động

Gọi tự động tới một số điện thoại khách hàng

POST [URL]/api/auto_call/execute_by_phone

Tạo phiên gọi tự động dựa trên cấu hình & thực thi

Headers

NameTypeDescription

Content-type

string

application/json

Authorization

string

Access Token Bearer token

Request Body

NameTypeDescription

speed

number

Tốc độ đọc.Từ chậm : -3. Đến nhanh : 3.

Mặc định là 0

voice

string

Giọng đọc, có thể một trong các giá trị sau banmai : Giọng nữ miền Bắc leminh : Giọng nam miền Bắc lannhi : Giọng nữ miền Nam

cid

string

Đầu số dùng để gọi tự động. Nếu không truyền, mặc định ưu tiên gọi nội mạng

name

string

Tên của phiên gọi tự động

template_dialplans

array

Cấu trúc phiên gọi tự động theo loại. (tham khảo ví dụ) 1. Phiên gọi tự động với file ghi âm 2. Phiên gọi tự động với Text To Speech 3. Phiên gọi tự động với file ghi âm và Text To Speech.

4. Phiên gọi tự động với kịch bản bấm phím

variables

string

Mảng giá trị cho Text To Speech Ví dụ [ "Đơn hàng của bạn là ", "CKHDKD00203", "Số tiền", "900000", "Đã được bàn giao cho đối tác vận chuyển" ]

phone_number_list*

Array

Danh sách số điện thoại cần gọi

num_retry

Integer

Số lần gọi lại khi không nghe máy. Mặc định là 0

num_per_call

Integer

Số cuộc gọi mỗi lần. Mặc định là 15

distance_per_call

Integer

Khoảng cách thời gian , giữa các lần gọi. Mặc định là 30s

distance_retry

Integer

Khoảng cách giữa các lần gọi lại . Mặc định là 0

{
  "status_code": 9999,
  "payload": {
    "autocall_id": "91d3e842-9da2-43ec-8bb1-979c17e817ad",
    "name": "Chiến dịch giới thiệu sản phẩm mới"
  }
}

Gọi tự động tới 1 máy nhánh (extension) của tổng đài

POST [URL]/api/auto_call/execute_by_extension

Request Body

NameTypeDescription

template_dialplans*

Array

Cấu trúc của cuộc gọi , tham khảo ví dụ bên dưới 1. Phiên gọi tự động với file ghi âm

2. Phiên gọi tự động với Text To Speech

3. Phiên gọi tự động với file ghi âm và Text To Speech. Thực thi theo thứ tự

4. Phiên gọi tự động với kịch bản bấm phím

variables*

Array

Mãng giá trị chuỗi, chứa nội dung văn bản cần đọc , nếu kịch bản có chứa Text To Speech

extensions*

Array

Danh sách các số máy lẻ nhận cuộc gọi

cid*

String

Số hotline gọi ra định danh cho cuộc gọi

brand_name

String

Tên thương hiệu cần hiển thị, thay vì đầu số hotline

{
  "instance_id": "stg",
  "payload": {
    "autocall_uuids": [
      "f5d39f30-fef7-49df-9ef6-697bf5353983"
    ],
    "autocall_id": "64b8117691447377aecac985"
  },
  "instance_version": "1.2.164",
  "key_enabled": false,
  "status_code": 9999
}

Ví dụ :Tham số một phiên gọi tự động với File ghi âm

{
  "name":"Chiến dịch giới thiệu sản phẩm mới",
  "speed" : 0
  "template_dialplans":[
   {
     "target_type":"Recording",
     "target":"5ed0c6dffb7b390007e5211"
   }
  ],
  "variables":[]
}

Ví dụ : Tham số một phiên gọi tự động với Text To Speech

{
  "name":"Thông báo đơn hàng",
  "template_dialplans":[
   {"target_type":"Text_variable"},
   {"target_type":"Text_variable"},
   {"target_type":"Text_variable"},
   {"target_type":"Text_variable"}
  ],
  "variables":[
   "Đơn hàng của bạn là",
   "HHKKK",
   "Tổng giá trị",
   "90000"
  ]
}

Ví dụ :Tham số một phiên gọi tự động File ghi âm và Text To Speech

{
  "name":"Tên phiên gọi tự động",
  "template_dialplans":[
   {"target_type":"Text_variable"},
   {"target_type":"Text_variable"},
   {"target_type":"Text_variable"},
   {"target_type":"Text_variable"},
   { 
    "target_type":"Recording",  
    "target":"5e9eac95e44159000710f0xxx" 
  }],
  "variables" : [
   "Đơn hàng của bạn là",
   "HHKKK",
   "Tổng giá trị",
   "90000"
  ]
}

Ví dụ về phiên gọi tự động : Kịch bản bấm phím

{
  "name":"Tên phiên gọi tự động",
  "template_dialplans":[
   { 
    "target_type":"Ivr_menu",  
    // Id phiên bấm phím,
    // API : Tổng đài >> Danh sách kịch bản bấm phím
    "target":"5e9eac95e44159000710f0xxx" 
  }],
  "variables" : [
  ]
}

Mã lỗi

Mô tả

limit_service

Giới hạn gói dịch vụ. Gói trải nghiệm không cho phép thực thi Auto Call

limit_word

Vượt quá giới hạn từ trong 1 phiên hoặc tổng số từ trong ngày

(300 ký tự / phiên3.000 ký tự / ngày )

limit_word_session

Vượt quá số lượng ký tự text to speech. Chỉ hỗ trợ 300 ký tự / 1 phiên

balance_is_not_enough

Số dư không đủ để thực hiện

Last updated