OmiCall API
Search
K

Tổng quan

URL : https://public-v1-stg.omicall.com
Version : 2.1.03
Last Updated : 25/04/2021

API Key

Đăng ký tài khoản tại : https://sso.omicall.io/
  • Truy cập Tài khoản > Cấu hình > Quản lý API
  • Tạo Api key cho doanh nghiệp, yêu cầu và thu hồi
Cấu hình >> Tích hợp >> API
Thuật ngữ và loại dữ liệu dùng trong OMI
Thuật ngữ
Mô tả
OMICALL_API
Hệ thống cho phép đối tác thao tác với dữ liệu của mình trên OMI thông qua API
ACCESS_TOKEN
Là token mà OMI cung cấp cho đối tác, để thao tác với OMICALL API. Token sẽ có thời gian timeout là 24 (giờ)
API_KEY
Là khóa định danh API cho mỗi doanh nghiệp, dùng để kết nối với OMICALL. Dùng API Key để lấy Access Token
RESPONSE
STT
Code
Type
Description
1
status_code
Integer
9999 : Thao tác thành công
-9999 : Thao tác thất bại
2
message
String
Mã lỗi hoặc thông báo lỗi
3
payload
Object
Dữ liệu trả về sau xử lý
ERROR CODE
Code
Description
api_key_is_required
API Key là bắt buộc
api_key_invalid
API Key không hợp lệ
request_body_required
Thiếu request body trong dữ liệu truyền lên api