Tổng quan

URL : https://public-v1-stg.omicall.com
Version : 2.1.03
Last Updated : 25/04/2021

API Key

Đăng ký tài khoản tại : https://sso.omicall.io/

  • Truy cập Tài khoản > Cấu hình > Quản lý API

  • Tạo Api key cho doanh nghiệp, yêu cầu và thu hồi

Thuật ngữ và loại dữ liệu dùng trong OMI

Thuật ngữ

Mô tả

OMICALL_API

Hệ thống cho phép đối tác thao tác với dữ liệu của mình trên OMI thông qua API

ACCESS_TOKEN

Là token mà OMI cung cấp cho đối tác, để thao tác với OMICALL API. Token sẽ có thời gian timeout là 24 (giờ)

API_KEY

Là khóa định danh API cho mỗi doanh nghiệp, dùng để kết nối với OMICALL. Dùng API Key để lấy Access Token

RESPONSE

STT

Code

Type

Description

1

status_code

Integer

9999 : Thao tác thành công

-9999 : Thao tác thất bại

2

message

String

Mã lỗi hoặc thông báo lỗi

3

payload

Object

Dữ liệu trả về sau xử lý

ERROR CODE

Code

Description

api_key_is_required

API Key là bắt buộc

api_key_invalid

API Key không hợp lệ

request_body_required

Thiếu request body trong dữ liệu truyền lên api

Last updated