Khởi tạo SDK

Đối với IOS Omicall cung cấp cài đặt cho 2 môi trường kiểm thử ( Sanbox ) và triển khai ( Production )

Chúng ta cần import lớp thư viện để bắt đầu

#import <OmiKit/OmiKit.h>

Bước 1: cài đặt môi trường:


[OmiClient setEnviroment:KEY_OMI_APP_ENVIROMENT_SANDBOX];
có 2 biến môi trường:
- KEY_OMI_APP_ENVIROMENT_SANDBOX
- KEY_OMI_APP_ENVIROMENT_PRODUCTION

Bước 2: Cài đặt lớp xử lý Voip Push :

provider = [[CallKitProviderDelegate alloc] initWithCallManager: [OMISIPLib sharedInstance].callManager ];
voipRegistry = [[PKPushRegistry alloc] initWithQueue:dispatch_get_main_queue()];
pushkitManager = [[PushKitManager alloc] initWithVoipRegistry:voipRegistry];

Bước 3: Cài đặt xử lý Push notification:

- (void)requestPushNotificationPermissions
{
  // iOS 10+
  UNUserNotificationCenter *center = [UNUserNotificationCenter currentNotificationCenter];
  [center getNotificationSettingsWithCompletionHandler:^(UNNotificationSettings * _Nonnull settings) {
    switch (settings.authorizationStatus)
    {
      // User hasn't accepted or rejected permissions yet. This block shows the allow/deny dialog
      case UNAuthorizationStatusNotDetermined:
      {
        center.delegate = self;
        [center requestAuthorizationWithOptions:(UNAuthorizationOptionSound | UNAuthorizationOptionAlert | UNAuthorizationOptionBadge) completionHandler:^(BOOL granted, NSError * _Nullable error)
         {
           if(granted)
           {
             dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
               [[UIApplication sharedApplication] registerForRemoteNotifications];
             });
           }
           else
           {
             // notify user to enable push notification permission in settings
           }
         }];
        break;
      }
      case UNAuthorizationStatusAuthorized:
      {
        dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
          [[UIApplication sharedApplication] registerForRemoteNotifications];
        });
        break;
      }
      default:
        break;
    }
  }];
}

- (void)application:(UIApplication*)app didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData*)devToken
{
  // parse token bytes to string
  const char *data = [devToken bytes];
  NSMutableString *token = [NSMutableString string];
  for (NSUInteger i = 0; i < [devToken length]; i++)
  {
    [token appendFormat:@"%02.2hhX", data[i]];
  }
  [OmiClient setUserPushNotificationToken:[token copy]];
}

Bước 4: Khởi tạo thư viện

Có 2 cách khơi tạo:

Cách 1: khởi tạo bằng thông tin của số nội bộ ( cấp cho nhân viên - xem ở đây )

  [OmiClient initWithUsername:@"xx" password:@"xx" realm:@""];
  [OmiClient startOmiService];

Cách 2: khởi tạo bằng apiKey cấp phát cho doanh nghiệp:

Mỗi tài khoản sẽ được cấp một API key để truy cập dịch vụ

Login SDK bằng lệnh:

[OmiClient initWithUUID:<#(NSString * _Nonnull)#> fullName:<#(NSString * _Nullable)#> apiKey:<#(NSString * _Nonnull)#>]

Trong đó:

 • uuid: là id định dạng của user ( có thể lấy username khách hàng của đối tác tích hợp SDK để làm uuid )

 • fullName: Tên của khách hàng dùng để hiển thị khi có cuộc gọi đến

 • apiKey: key dùng để xác minh khách hàng

Last updated