Gọi tự động thông thường - API V2

Tạo phiên

POST [URL]/api/v2/autoCall/executeByPhone

Tạo phiên gọi AutoCall từ danh sách số điện thoại

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Bearer Access: Bearer 'token'

Content-type*

String

application/json

Request Body

NameTypeDescription

name

String

Tên phiên

sendTime

Long

Thời gian thực hiện phiên gọi. Nếu không truyền mặc định là thời điểm hiện tại.

scripts*

Array

Mảng thông tin kịch bản cuộc gọi.

Dưới đây là ví dụ mẫu về kịch bản cuộc gọi. Theo thứ tự: kịch bản Phát file lời chào, kịch bản TextToSpeed, kịch bản Tương tác phím, kịch bản Nhóm nội bộ.

[

{ "targetId": "60e79bf81b20043c4e7a68d0", "targetType": "recording", "targetValue": "1e942ee5-83f1-4893-9416-b4cbcb832e3c.mp3" }, { "speed": 1, "targetType": "callBotTextVariable", "targetValue": "Chào bạn, đây là cuộc gọi tự động từ tổng đài OMICALL. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.", "voice": "northern_female_ngocanh" }, { "targetId": "6491781136826a5f9ce62910", "targetType": "ivrMenu", "targetValue": "728341" }, { "targetType": "ringGroup", "targetId": "65af2e9cc567a1128d92ffcc", "targetValue": "79149" } ]

numberCallOuts

Array

Danh sách đầu số dùng để thực hiện cuộc gọi. Nếu không truyền mặc định là sử dụng toàn bộ đầu số của DN

numberCallPerTime

Integer

Nhóm số lượng cuộc gọi thực hiện mỗi lần. Giá trị tối đa bằng CCU của gói dịch vụ

durationOfEachCall

Integer

Khoảng thời gian cấu hình giữa các phiên gọi nhóm

maxRetryOfDetail

Interger

Số lượt gọi lại tối đa

retryAfterSeconds

Integer

Khoảng thời gian gọi lại

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "DESKTOP-3I0NHO0",
  "payload": {
    "next_page": 1,
    "page_number": 1,
    "has_previous": false,
    "has_next": false,
    "total_pages": 1,
    "previous_page": 1,
    "total_items": 1,
    "page_size": 50
    "items": [
      {
        "public_id": "", // Id
        "create_by": {
          "name": "TestBoss 123"
        },
        "last_update_by": {
          "name": "TestBoss 123"
        },
        "created_date": 1576229754881,
        "last_updated_date": 1580807004410,
        "contact_type": "contact",
        "tags_view": null,
        "is_deleted": false, // Trạng thái
        "tags": [], // Thẻ tags khách hàng
        "attribute_structure": [
          {
            "identify": false,
            "field_code": "full_name",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "Trần Văn Tiến 1",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "job_title",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "Giám đốc",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "gender",
            "field_type": "radio",
            "value": [
              {
                "display_value": "male",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "phone_number",
            "field_type": "phone",
            "value": [
              {
                "display_value": "0395187319",
                "data_type": "personal",
                "value_type": "Cá nhân"
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "mail",
            "field_type": "email",
            "value": [
              {
                "display_value": "tientv1212@gmail.com",
                "data_type": "personal",
                "value_type": "Cá nhân"
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "address",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "Số 6 , đường 16, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "passport",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "note",
            "field_type": "multi_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "Khách hàng VIP, cần được chăm sóc kĩ",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "more_infomation",
            "field_type": "customize",
            "value": [
              {
                "display_value": "Nguyễn Văn B",
                "data_type": "value1",
                "value_type": "Người thân"
              },
              {
                "display_value": "Vàng",
                "data_type": "label2",
                "value_type": "Màu sắc yêu thích"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "key_enabled": false
}

Last updated