Khởi tạo SDK

Omi SDK usages

Thông tin tài khoản cần cung cấp cho SDK

Mỗi tài khoản thực hiện cuộc gọi trong OMI là tài khoản tổng đài của nhân viên, tài khoản này dùng để đăng nhập vào hệ thống tổng đài gồm các thông tin

 • User name : Tên đăng nhập

 • Password : Mật khẩu

 • Realm : Domain của doanh nghiệp , domain này khi đăng ký và đăng nhập trên Web sẽ hiện thị đường dẫn có domain như sau:

 • customUI: Dùng để tuỳ chỉnh màn hình thoại đến và đi

Khởi tạo Omi SDK bằng cách thêm đoạn mã sau vào trong MainActivity của Project

OmiClient(requireContext()).register(
  userName,
  password,
  realm,
  customUI = true
)
OmiSDKUtils.startOmiService(requireActivity())

Xử lý kết quả trả về khi xin các quyền cần thiết

Use OmiSDKUtils to handle permissions results

override fun onRequestPermissionsResult(
    requestCode: Int,
    permissions: Array<out String>,
    grantResults: IntArray
) {
  super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults)
  OmiSDKUtils.handlePermissionRequest(requestCode, permissions, grantResults, requireActivity())
}

Last updated