Text To Speech API

Các API cơ bản dùng để chuyển giọng nói thành văn bản hoặc chuyển văn bản thành giọng nói

API TTS (Text2Speech):

POST https://public-v1-stg.omicall.com/api/ai/text_to_speech

Headers

NameTypeDescription

apiKey*

String

Token xác thực truy cập API

Request Body

NameTypeDescription

text*

String

Nội dung văn bản

speed

Integer

Tốc độ đọc là giá trị thực trong khoảng [0.8, 1.2]. Mặc định là 1

speaker_id

String

ID giọng đọc mặc định là 'northern_female_ngocanh'.

Danh sách ID các giọng đọc:

northern_female_ngocanh

southern_male_tienhuy

northern_male_anhkiet

southern_female_khangan

{
  "instance_id": "stg",
  "payload": {
    "data": {
      "audioDuration": 13.47,// Thời lượng tính bằng giây của audio
      "sampleRate": 8000, // Tần số lấy mẫu 
      "url": ""//URL download
    }
  },
  "instance_version": "1.2.164",
  "key_enabled": false,
  "status_code": 9999
}

Last updated