OmiCall API
Search
K

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp thuộc đối tác hoặc đại lý
post
[URL]
/api/partner/tenant/add
Tạo doanh nghiệp
Mã lỗi khi tạo doanh nghiệp
Mã lỗi
Mô tả
partner_invalid
Access token không phải của đối tác
tenant_invalid
Access token không phải của đối tác
body_request_is_required
Thiếu request body
request_invalid
Các dữ liệu bắt buộc không được nhập hoặc nhập không hợp lệ
email_invalid
Email không hợp lệ
password_invalid
Mật khẩu không hợp lệ
Mật khẩu bao gồm (In hoa, thường, số , ký tự đặc biệt)
email_registered
Email này đã được đăng ký với 1 chủ doanh nghiệp trước đó
create_tenant_error
Tạo doanh nghiệp bị lỗi
post
[URL]
/api/partner/tenant/list
Danh sách doanh nghiệp
get
[URL]
/api/partner/tenant/info?id=
Chi tiết doanh nghiệp thuộc đối tác
post
[URL]
/api/partner/tenant/update_balance
Nạp tiền

THÔNG BÁO LỖI KHI NẠP TIỀN

Mô tả
access_denied
Nạp tiền bị từ chối
amount_gte_10.000_vnd
Số tiền tối thiểu 10,000 VNĐ
description_is_required
Mô tả là bắt buộc
description_is_to_short.gte_50_characters
Mô tả phải lớn 50 ký tự