OmiCall API
Search
K

Khách hàng

Quản lý khách hàng
post
[URL]
/api/contacts/list
Tìm kiếm khách hàng
post
[URL]
/api/v2/contact/search
Tìm kiếm khách hàng
post
[URL]
/api/contacts/add
Tạo mới khách hàng
post
[URL
/api/contacts/add-more
Tạo nhiều khách hàng
post
[URL]
/api/contacts/update
Sửa thông tin khách hàng
post
[URL]
/api/v2/contact/update
Sửa thông tin khách hàng V2
delete
[URL]
/api/contacts/delete/:id
Xóa khách hàng
post
[URL]
/api/contacts/add-note
Tạo tương tác ghi chú
get
[URL]
/api/contacts/get
get
[URL]
/api/contacts/details/:id
Lấy thông tin chi tiết của một khách hàng
get
[URL]
/api/v2/contact/get/:id
Lấy thông tin chi tiết của một khách hàng V2
get
[URL]
/api/source_contact_layout/get
Lấy danh sách các thuộc tính động
get
[URL]
/api/v2/contact/layout/list
Lấy danh sách các thuộc tính động V2
get
[URL]
/api/v2/contact/filterContact/list
Lấy danh sách bộ trạng thái khách hàng