Lịch sử cuộc gọi

Quản lý thông tin lịch sử cuộc gọi

Danh sách

GET [URL]/api/call_transaction/list

Lấy danh sách lịch sửa cuộc gọi

Query Parameters

NameTypeDescription

agents

array

Mảng email nhân viên

is_auto_call

boolean

Bao gồm cuộc gọi tự động (true / false / NULL)

keyword

string

Từ khóa tìm kiếm

sip_user

string

Số nội bộ của nhân viên

disposition

string

Trạng thái : 'cancelled' : Không trả lời, 'answered' : Trả lời

direction

array

Hướng gọi ('outbound' : Gọi đi ; 'inbound' : Gọi đến; 'local' : Gọi nội bộ)

page

number

Trang : Bắt đầu từ 1 ( Mặc định là 1)

size

number

Số lượng record trên một trang. Mặc định 50

from_date

number

Từ ngày (Timestamp in milliseconds)

to_date

number

Đến ngày (Timestamp in milliseconds)

agents

array

Danh sách email nhân viên

queue_destination

array

Danh sách số nhóm nội bộ (Hàng đợi)

API Tổng đài >> Nhóm nội bộ

sip_numbers

array

Danh sách số hotline

user_uuids

Array

Username hoặc Usercode của bên thứ 3

Headers

NameTypeDescription

Content-type

string

application/json

Authorization

string

Access Token: Bearer 'token'

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "DESKTOP-3I0NHO0",
  "payload": {
    "items": [
      {
        "transaction_id": "2159f8d9-5a6e-440f-8995-8d0f55c1xxx", // id 
        "direction": "outbound", // Loại cuộc gọi
        "source_number": "842899990338", // Số điện thoại gọi đi
        "destination_number": "0395187...", // Số điện thoại nhận
        "disposition": "answered", // answered : Trả lời, cancelled : Không trả lời
        "bill_sec": 5, // Thời lượng tính tiền
        "record_seconds" : 10, // Trả lời / không trả lời (số giây file ghi âm)
        "time_start_to_answer": 1575253218, //Thời gian bắt đầu cuộc gọi
        "recording_file": "https://drive.google.com/uc?id=6NZI5ZucJ6E-g9NcvXPU8D0&export=download", // Đường dẫn file ghi âm
        "sip_user": "142", // Số nội bộ
        "duration": 20, //Thời lượng tính từ khi bấm gọi
        "provider" : "viettel", // Nhà mạng
        "note": "Ghi chu cuoc goi",
        "tag":["hailong","dongy","vip"],
        "record_seconds": 5, // Số giây file ghi âm,
        "call_out_price": 2389, //Cước phí,
        "created_date": 1575253235933, // Ngày tạo
        "last_updated_date": 1575253239002, // Lần cập nhật cuối cùng
        "is_voicemail" : true/false, // Hộp thư thoại
        "recording_file_voicemail" : "", //File ghi âm hộp thư thoại
        "user": [ // Thông tin nhân viên
          {
            "full_name": "TRAN VAN TIEN",
            "full_name_unsigned": "TRAN VAN TIEN",
            "note" : "Ghi chú về cuộc gọi ở đây",
            "tag" :[ // Danh sách thẻ tag cuộc gọi
              {"name": "hailong"},
              {"name": "dongy"},
              {"name": "vip"}
            ]
          }
        ],
        "create_by":{ // Thông tin người gọi
            "id":"6475adb3600dc522432610f0",
            "name":"Nguyen Thi Hoa",
            "contact_id":"6475adb0600dc522432610ef",
            "avatar":null,
            "gender":null,
            "uuid":"0383459972",
            "type":"extension"
        },
        "internal_destination":{ // Thông tin người nhận (cho gọi nội bộ)
            "id":"6475ae1a600dc5224326111c",
            "contact_id":"6475ae19600dc5224326111b",
            "name":"Bui Chi Hau",
            "uuid":"0344171555",
            "extension":"6350",
            "type":"extension"
        },
        "evaluations": null, // Chi tiết về ĐÁNH GIÁ cuộc gọi,
        "total_evaluate": null, // Điểm trung bình và số lần đánh giá
        "customer": { // Thông tin khách hàng
          "full_name": "Trần Văn Tiến",
          "full_name_unsigned": "Tran Van Tien"
        },
        "is_have_forward_out" : true, // Chuyển tiến ra sim true/false
        "bill_sec_forward_out" : 90 // Số giây chuyển tiếp ra bên ngoài 
      }
    ],
    "page_number": 1, // Trang
    "page_size": 50, // Kích thước trang
    "total_items": 943, // Tổng số records
    "total_pages": 19, // Tổng số trang
    "has_next": true,
    "next_page": 2,
    "has_previous": false,
    "previous_page": 1
  },
  "key_enabled": false
}

Mã Lỗi

Mô tả

limit_request_30_minute

Các request cách nhau 30 phút

from_date_is_required

Từ ngày là bắt buộc

to_date_is_required

Đến ngày là bắt buộc

date_invalid

Từ ngày hoặc đến ngày không hợp lệ

date_is_too_long

Khoảng cách giữa từ ngày - đến ngày : Chỉ cho phép 30 ngày

Chi tiết cuộc gọi

GET [URL]/api/call_transaction/detail/:transaction_id

Lấy thông tin chi tiết cuộc gọi

Path Parameters

NameTypeDescription

transaction_id

string

Id cuộc gọi

Headers

NameTypeDescription

Content-type

string

application/json

Authorization

string

Access token: Bearer 'token'

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "cloud-vihat-saas-sync-public-api-687664b69d-69mmh",
  "payload": {
    "transaction_id": "91d3e842-9da2-43ec-8bb1-979c17e817ad",
    "direction": "outbound",
    "source_number": "842727777787",
    "destination_number": "0979816773",
    "disposition": "answered",
    "bill_sec": 232,
    "record_seconds": 232,
    "time_start_to_answer": 1589015432,
    "recording_file": "https://drive.google.com/.......",
    "sip_user": "101",
    "created_date": 1589015675440,
    "last_updated_date": 1589015678726,
    "ivr": "none",
    "call_out_price": 2389,
    "note": "Ghi chu cuoc goi", // Ghi chu cuoc goi
    "tag":["hailong","dongy","vip"], // tag cuoc goi
    "provider": "viettel",
    "duration": 242,
    "user": [
      {
        "full_name": "TestBoss 123",
        "full_name_unsigned": "TestBoss 123",
        "note" : "Ghi chú về cuộc gọi ở đây",
        "tag" :[ // Danh sách thẻ tag cuộc gọi
          {"name": "hailong"},
          {"name": "dongy"},
          {"name": "vip"}
        ]
      }
    ],
    "customer": {
      "full_name": "Trần Văn Tiến 1",
      "full_name_unsigned": "Tran Van Tien 1"
    },
    "is_have_forward_out" : true, // Chuyển tiến ra sim true/false
    "bill_sec_forward_out" : 90 // Số giây chuyển tiếp ra bên ngoài 
  },
  "key_enabled": false
}

Cập nhật thông tin cuộc gọi

POST [URL]/api/call_transaction/change/:transaction_id

- Cập nhật các thông tin bổ sung cho lịch sử cuộc gọi

Path Parameters

NameTypeDescription

transaction_id

string

Id cuộc gọi

Headers

NameTypeDescription

Content-type

string

application/json

Authorization

string

Access token: Bearer 'token'

Request Body

NameTypeDescription

tag

array

Danh sách Tag được gán với lịch sử cuộc gọi Ví dụ : tag : ["hailong","goilaisau"]

note

string

Ghi chú cuộc gọi

{
  "status_code": 9999,
  "payload": {
    "transaction_id": "91d3e842-9da2-43ec-8bb1-979c17e817ad",
    "direction": "outbound",
    "source_number": "842727777787",
    "destination_number": "0979816773",
    "disposition": "answered",
    "bill_sec": 232,
    "record_seconds": 232,
    "time_start_to_answer": 1589015432,
    "recording_file": "https://drive.google.com/uc?id=1Jry_LGzQM....",
    "sip_user": "101",
    "created_date": 1589015675440,
    "last_updated_date": 1589015678726,
    "ivr": "none",
    "note": null,
    "provider": "viettel",
    "note": "Ghi chu cuoc goi",
    "tag":["hailong","dongy","vip"],
    "duration": 242,
    "user": [
      {
        "full_name": "TestBoss 123",
        "full_name_unsigned": "TestBoss 123",
        "note": "Ghi chu cuoc goi",
        "tag" :[ // Danh sách thẻ tag cuộc gọi
          {"name": "hailong"},
          {"name": "dongy"},
          {"name": "vip"}
        ]
      }
    ],
    "customer": {
      "full_name": "Trần Văn Tiến 1",
      "full_name_unsigned": "Tran Van Tien 1"
    }
  }
}

Thống kê cuộc gọi

GET [URL]/api/call_transaction/report

Thống kê tổng quan lịch sử cuộc gọi

Query Parameters

NameTypeDescription

numbers

array

Danh sách đầu số

sip_user

string

Số nội bộ nhân viên

to_date

number

Đến ngày (Timestamp in milliseconds)

from_date

number

Từ ngày (Timestamp in milliseconds)

agents

array

Danh sách email nhân viên

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Access token: Bearer 'token'

Content-type

string

application/json

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "cloud-vihat-saas-sync-public-api-5f7c4fc9d6-vjgrb",
  "payload": {
    "categorized_by_direction": [
      {
        "_id": "inbound", // Gọi vào
        "total_count": 1051, // Số cuộc 
        "total_time": 978 // Số giây
      },
      {
        "_id": "outbound", // Gọi ra
        "total_count": 138, // Số cuộc
        "total_time": 1658 // Số giây
      }
    ],
    "categorized_by_disposition": [
      {
        "_id": "cancelled", // Gọi không trả lời
        "total_count": 1177, // Tổng số cuộc
        "total_outbound": 133, // Số cuộc gọi ra
        "total_inbound": 1044 // Số cuộc gọi vào
      },
      {
        "_id": "answered", // Gọi trả lời
        "total_count": 12, // Tổng số cuộc
        "total_outbound": 5, // Số cuộc gọi ra
        "total_inbound": 7 // Số cuộc gọi vào
      }
    ],
    "categorized_by_local_direction": { // Gọi nội bộ
      "total_call": 23, // Tổng số cuộc
      "total_call_answer": null // Tổng số trả lời
    }
  },
  "key_enabled": false
}

Danh sách tiêu chí đánh giá cuộc gọi

GET [URL]/api/evaluation_criteria/call/list

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Access token: Bearer 'token'

Lấy danh sách chi tiết lịch sử cuộc gọi

POST https://public-v1-stg.omicall.com/api/call_transaction/search

Danh sách chi tiết lịch sử cuộc gọi, lấy chi tiết rút gọn

Dữ liệu Body truyền lên dưới định dạng JSON. Ví dụ:

{

"from_date" : 1693846799000,

"to_date" : 1696438799000,

"user_uuids" : ["0123456789"]

}

Path Parameters

NameTypeDescription

page

int

Page cần get (= 1)

size

int

Số phần tử trong trang (max 50 item)

Headers

NameTypeDescription

x-api-key*

String

API key

Content-Type*

String

application/json

Request Body

NameTypeDescription

from_date*

String

Thời gian bắt đầu lấy log (milisecond)

to_date*

String

Thời gian kết thúc lấy log (milisecond)

user_uuids*

List<String>

Danh sách user UUID

direction

List<String>

Hướng gọi ("inbound", "outbound", "local")

disposition

List<String>

Trạng thái trả lời/không trả lời ("answered", "cancelled")

tags

List<String>

Danh sách ID tags

numbers

List<String>

Danh sách đầu số

// sample data
{
 "instance_id": "stg",
 "payload": {
  "items": [
   {
    "_id": "123400000000000000000000",
    "created_date": 946659600000,
    "last_updated_date": 946659600000,
    "create_by": {
     "id": "123400000000000000000000",
     "name": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
     "contact_id": "123400000000000000000000",
     "type": "agent",
     "extension": "0123456"
    },
    "tenant_id": "123400000000000000000000",
    "transaction_id": "7125081d-288a-4d35-8eb1-012345678912",
    "direction": "local",
    "source_number": "0123456",
    "destination_number": "0123456",
    "disposition": "cancelled",
    "duration": 28,
    "bill_sec": 0,
    "record_seconds": 0,
    "time_start_call": 9466596000,
    "time_end_call": 9466596000,
    "time_start_to_answer": 9466596000,
    "ms_time_start_to_answer": 946659600000,
    "time_start_media": 9466596000,
    "wait_sec": 0,
    "hold_call_sec": 0,
    "hangup_cause": "ORIGINATOR_CANCEL",
    "hangup_cause_q850": 16,
    "customer": {
     "_id": "649e981afd4c703b39692f5f",
     "full_name": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
     "full_name_unsigned": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
     "uuid": "0123456789",
     "type": "extension",
     "extension": "0123456"
    },
    "user": [
     {
      "_id": "123400000000000000000000",
      "full_name": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
      "full_name_unsigned": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
      "tags_view": [],
      "note_created_date": 1696421425598
     }
    ],
    "sip_user": "0123456",
    "is_stop_ivr": false,
    "ivr": "none",
    "is_have_forward_out": false,
    "is_auto_call": false,
    "is_deleted": false,
    "rtp_audio_in_mos": 4.5,
    "is_callbot": false,
    "dial_status": "CANCEL",
    "answer_sec": 0,
    "domain_fusion": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
    "sip_from_user": "1000071",
    "nation": "vn",
    "is_ai": false,
    "domain": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
    "playback_seconds": 0,
    "pbx_type": "",
    "is_trunk": false,
    "suspicious_checked": false,
    "is_missed_call": false,
    "is_analyzed": false,
    "internal_destination": {
     "id": "123400000000000000000000",
     "contact_id": "649e981afd4c703b39692f5f",
     "name": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
     "uuid": "0123456789",
     "extension": "0123456",
     "type": "extension"
    }
   }
  ],
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalItems": 1000,
  "totalPages": 100,
  "hasNext": true,
  "nextPage": 2,
  "hasPrevious": false,
  "previousPage": 1
 },
 "instance_version": "1.0.0",
 "key_enabled": false,
 "status_code": 9999
}

Đánh giá cuộc gọi theo tiêu chí

POST [URL]/api/call_transaction/add_evaluation/:transaction_id

Path Parameters

NameTypeDescription

transaction_id*

String

Transaction Id cuộc gọi

Request Body

NameTypeDescription

user_uuid*

String

Id của User bên thứ 3 hoặc Số máy lẻ trong hệ thống

evaluation*

Object

Đối tượng chưa thông tin đánh giá, json format như sau

(Format như ảnh bên dưới )

Last updated