OmiCall API
Search
K

Lịch sử cuộc gọi

Quản lý thông tin lịch sử cuộc gọi
get
[URL]
/api/call_transaction/list
Danh sách
Mã Lỗi
Mô tả
limit_request_30_minute
Các request cách nhau 30 phút
from_date_is_required
Từ ngày là bắt buộc
to_date_is_required
Đến ngày là bắt buộc
date_invalid
Từ ngày hoặc đến ngày không hợp lệ
date_is_too_long
Khoảng cách giữa từ ngày - đến ngày : Chỉ cho phép 30 ngày
get
[URL]
/api/call_transaction/detail/:transaction_id
Chi tiết cuộc gọi
post
[URL]
/api/call_transaction/change/:transaction_id
Cập nhật thông tin cuộc gọi
get
[URL]
/api/call_transaction/report
Thống kê cuộc gọi
get
[URL]
/api/evaluation_criteria/call/list
Danh sách tiêu chí đánh giá cuộc gọi
post
https://public-v1-stg.omicall.com/api/call_transaction/search
Lấy danh sách chi tiết lịch sử cuộc gọi
post
[URL]
/api/call_transaction/add_evaluation/:transaction_id
Đánh giá cuộc gọi theo tiêu chí