Click To Call

API dùng để thực hiện click-to-call.

Sau khi thực hiện click-to-call, hệ thống sẽ gọi vào số extension của domain, sau khi extension pickup cuộc gọi thì có một cuộc gọi đẩy ra số mobile dựa vào parameter của API.

Click To Call

POST [URL]/api/click2call

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Bearer 'Access Token'

Request Body

NameTypeDescription

extension

string

Số máy lẻ nhân viên thực hiện cuộc gọi

hotline

string

Số Hotline (hay số SIP)

phone_number

string

Số điện thoại gọi tới

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_version": "1.2.163",
  "payload": {
    "call_uuid": "b4dae7fe-9d09-4491-918f-2b391fd5feef" // id cuộc gọi
  },
  "key_enabled": false
}

Mô tả mã lỗi trong trường hợp gọi API không thành công

ERROR CODE

(payload.error)

MESAGE

(payload.message)

DESCRIPTION

data_is_required

Please check your input param

Dữ liệu là bắt buộc

tenant_invalid

Your tenant not found

Doanh nghiệp không hợp lệ

user_not_registered

User not registered extension with Softphone, IP Phone, Web

Số máy lẻ không được ghi danh tổng đài

number_call_out_invalid

Your hotline invalid

Số hotline gọi ra không hợp lệ hoặc không có

extension_invalid

Extension not found or disabled

Số máy lẻ không hợp lệ

user_busy

User busy

Số điện thoại gọi tới bận

do_not_call

Do not call

Số điện thoại gọi tới đăng ký donotcall (đăng ký không làm phiền ở nhà mạng)

Unknown

Lỗi khác

Last updated