OmiCall API
Search
K

Click To Call

API dùng để thực hiện click-to-call.
Sau khi thực hiện click-to-call, hệ thống sẽ gọi vào số extension của domain, sau khi extension pickup cuộc gọi thì có một cuộc gọi đẩy ra số mobile dựa vào parameter của API.
post
[URL]
/api/click2call
Click To Call
ERROR CODE
DESCRIPTION
data_is_required
Dữ liệu là bắt buộc
tenant_invalid
Doanh nghiệp không hợp lệ
user_not_registered
Số máy lẻ không được ghi danh tổng đài
number_call_out_invalid
Số hotline gọi ra không hợp lệ hoặc không có
extension_invalid
Số máy lẻ không hợp lệ