Doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

GET [URL]/api/tenant/detail

Thông tin chi tiết doanh nghiệp

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Bearer Access Token

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "DESKTOP-1OB3SFM",
  "payload": {
    "full_name": "Omi Team",
    "email": "support@omicrm.com",
    "description": "Nâng cao trải nghiệm khách hàng, lấy sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chí phấn đấu của doanh nghiệp",
    "enabled": true, //Đang hoạt động hoặc ngưng hoạt động
    "domain": "omiteam", // Tên miền truy cập OMI
    "domain_fusion": "omiteam", // Tên miền tổng đài
    "domain_expire": 1584606068154, // Ngày hết hạn domain
    "effective_date": 1583396482840, // Ngày kích hoạt
    "expire_date": 1614936981790, // Ngày hết hạn
    "phone": "0844441900", // SĐT chủ doanh nghiệp
    "status": "activated", // Trạng thái: Đã kích hoạt / Chưa kích hoạt
    "paid_type": "prepaid", // Hình thức thanh toán : prepaid : Trả trước, postpaid : Trả sau
    "nation": "vn", // Quốc gia
    "currency": "VND", // Tiền tệ
    "language": "vi", // Ngôn ngữ
    "balance": 3007855, // Số dư tài khoản
    "public_numbers": [
      {
        "number": "842877788056", // Số hotline
        "provider": "itel", // Nhà mạng
        "expire_date": 1602731734809, //Ngày hết hạn số
        "status": "active" // Tình trạng số
      }
    ],
    "service_package": {
      "code_name": "trial", // Mã gói
      "service_name": "Trial", // Tên gói
      "staff_num": 5, // Số lượng nhân viên
      "customer_num": 100, // Số lượng khách hàng
      "expiry_date": 1606300035002 // Ngày gói hết hạn
    }
  },
  "key_enabled": false
}

Last updated