Cài đặt

Cài đặt SDK IOS

SDK Kit hỗ trợ Omi OO

Bạn có thể cài đặt bằng 2 cách

Cách 1: Cài đặt thủ công

  • Bước tiếp theo click chuột vào thư mục OmiKit.xcframework sau đó kéo vào bất kỳ nơi nào của Project để sử dụng

  • Bước cuối cùng cần vào phần cài đặt Target của Project để cấu hình framework chọn option Embed & Sign framework như hình:

Cách 2: Cài đặt tự động

Chúng ta sẽ sử dụng POD để cài đặt tự động

Trong Podfile chúng ta khai báo bổ sung 1 dòng như sau:

pod 'OmiKit', :git => 'https://github.com/VIHATTeam/OmiKit.git'

  • Sau đó vào thư mục gốc chạy lệnh pod install để cài đặt tự động

Sau bước cài đặt framework chúng ta đã có thể import vào để sử dụng:

Last updated