v1

Tìm kiếm khách hàng

POST [URL]/api/contacts/list

Tìm kiếm khách hàng

Query Parameters

NameTypeDescription

page

number

Trang. Bắt đầu từ 1. Mặc định là 1

size

number

Kích thước trang. Mặc định là 50

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Bearer Access: Bearer 'token'

Content-type

string

application/json

Request Body

NameTypeDescription

keyword

String

Từ khóa tìm kiếm. Có thể một trong các giá trị - Số điện thoại - Email - Họ và tên

filters

Array

Lọc "filters": [ { "field_code" : "contact_owner", // Người phụ trách "value":[

"unassigned", // chưa gán

"agent1@gmail.com" // Email nhân nhân viên

]

} ]

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "DESKTOP-3I0NHO0",
  "payload": {
    "next_page": 1,
    "page_number": 1,
    "has_previous": false,
    "has_next": false,
    "total_pages": 1,
    "previous_page": 1,
    "total_items": 1,
    "page_size": 50
    "items": [
      {
        "public_id": "", // Id
        "create_by": {
          "name": "TestBoss 123"
        },
        "last_update_by": {
          "name": "TestBoss 123"
        },
        "created_date": 1576229754881,
        "last_updated_date": 1580807004410,
        "contact_type": "contact",
        "tags_view": null,
        "is_deleted": false, // Trạng thái
        "tags": [], // Thẻ tags khách hàng
        "attribute_structure": [
          {
            "identify": false,
            "field_code": "full_name",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "Trần Văn Tiến 1",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "job_title",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "Giám đốc",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "gender",
            "field_type": "radio",
            "value": [
              {
                "display_value": "male",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "phone_number",
            "field_type": "phone",
            "value": [
              {
                "display_value": "0395187319",
                "data_type": "personal",
                "value_type": "Cá nhân"
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "mail",
            "field_type": "email",
            "value": [
              {
                "display_value": "tientv1212@gmail.com",
                "data_type": "personal",
                "value_type": "Cá nhân"
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "address",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "Số 6 , đường 16, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "passport",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "note",
            "field_type": "multi_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "Khách hàng VIP, cần được chăm sóc kĩ",
                "data_type": null,
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": false,
            "field_code": "more_infomation",
            "field_type": "customize",
            "value": [
              {
                "display_value": "Nguyễn Văn B",
                "data_type": "value1",
                "value_type": "Người thân"
              },
              {
                "display_value": "Vàng",
                "data_type": "label2",
                "value_type": "Màu sắc yêu thích"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "key_enabled": false
}

Tạo mới khách hàng

POST [URL]/api/contacts/add

Tạo mới khách hàng

Headers

NameTypeDescription

Content-Type

string

application/json

Authorization

string

Bearer Access: Bearer 'token'

Request Body

NameTypeDescription

tags

array

Danh sách thẻ tags Ví dụ : "tags" : ["Khách lẻ", "Khách có nhu cầu"]

more_infomation

array

Thông tin trường tùy chỉnh Ví dụ [ {value_type : "Cao", display_value: "1.75m"}, {value_type:"Nặng", display_value : "75kg"} {value_type:"Điểm", display_value: "90"} ]

user_owner_email

string

Email nhân viên phụ trách

refId

string

Id của khách hàng bên đối tác

refCode

string

Mã của khách hàng bên đối tác

job_title

string

Công việc / chức vụ của khách hàng

note

string

Ghi chú về khách hàng

birthday

string

Ngày tháng năm sinh, định dạng : (dd/MM/yyyy)

gender

string

Giới tính gồm ( 'other' : Giới tính khác; 'male' : Nam; 'female' : Nữ)

fullName

string

Họ và tên

passport

string

Hộ chiếu hoặc Id card

address

string

Địa chỉ

emails

array

Danh sách đối tượng EMAIL Ví dụ : [{ data: "tientv@demo.com.nv", type : "home", // home, personal, office valueType: "Nhà" // Nhà, Cá nhân, Công ty }]

phones

array

Danh sách đối tượng PHONE Ví dụ : [{ data: "02525485xxx", type : "home", // home, personal, office valueType : "Nhà" // Nhà, Cá nhân, Công ty }]

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "DESKTOP-3I0NHO0",
  "payload": true /false,
  "key_enabled": false
}

Tạo nhiều khách hàng

POST [URL/api/contacts/add-more

Tạo danh nhiều khách hàng, Request Body là array Object đối tượng khách hàng lúc tạo mới. API xử lý bất đồng bộ

Path Parameters

NameTypeDescription

Authorization

string

Access token: Bearer 'token'

Content-type

string

application/json

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "payload": true /false,
  "key_enabled": false
}

Sửa thông tin khách hàng

POST [URL]/api/contacts/update

Sửa thông tin khách hàng

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Access Token : Bearer 'token'

Content-type

string

application/json

Request Body

NameTypeDescription

tags

array

Danh sách thẻ tags Ví dụ : "tags":["Khách lẻ","Khách có nhu cầu"]

refId

string

Id khách hàng

birthday

string

Ngày tháng năm sinh: định dạng (dd/MM/yyyy)

more_infomation

array

Thông tin trường tùy chỉnh [ {"value_type":"Điểm","display_value":"20"}, {"value_type":"Đơn","display_value":"10"}, {"value_type":"Tiền","display_value":"500000"} ]

user_owner_email

string

Email người phụ trách

fullName

string

Họ và tên

gender

string

Giới tính ('other' : Giới tính khác; 'male' : Nam; 'female' : Nữ)

passport

string

Hộ chiếu hoặc id card

address

string

Địa chỉ

note

string

Ghi chú

emails

array

Danh sách đối tượng EMAILS Ví dụ : [{ data : "tientv@demo.com.vn", type: "home", // home, personal, office valueType: "Nhà" // Nhà, Cá nhân, Công ty }]

phones

array

Danh sách đối tượng PHONES Ví dụ : [{ data : "03256521XXX", type : "home", //home, personal/ office valueType : "Nhà" // Nhà, Cá nhân, Công ty }]

dynamic_attributes

array

Danh sách thuộc tính động

Ví dụ : [{ field_code: "vWabCEBkqM", field_type: "single_text",

dynamic_attribute_value:[{

display_value: "demo"

}] }]

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "DESKTOP-3I0NHO0",
  "payload": true/false,
  "key_enabled": false
}

Xóa khách hàng

DELETE [URL]/api/contacts/delete/:id

Xóa khách hàng thông qua Id

Path Parameters

NameTypeDescription

id

string

Id khách hàng

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

AccessToken. Bearer 'token'

Content-type

string

application/json

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "DESKTOP-3I0NHO0",
  "payload": true,
  "key_enabled": false
}

Tạo tương tác ghi chú

POST [URL]/api/contacts/add-note

Tạo nhiều tương tác. Request Body là Mảng đối tượng chứa các thuộc tính bên dưới

Request Body

NameTypeDescription

note_by

Strig

Email nhân viên

content*

Sting

Nội dung ghi chú

phone*

Strig

Số điện thoại khách hàng

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_version": "1.2.163",
  "payload": 1, // Số tương tác đã gửi đi
  "key_enabled": false
}

GET [URL]/api/contacts/get

Query Parameters

NameTypeDescription

phone

String

Số điện thoại

email

String

Email

ref_id

String

Id bên thứ 3

ref_code

String

Mã bên thứ 3

{
  // Thông tin chi tiết 1 contact
}

Lấy thông tin chi tiết của một khách hàng

GET [URL]/api/contacts/details/:id

Lấy thông tin chi tiết của một khách hàng

Path Parameters

NameTypeDescription

id

String

Id contact

{
  // Thông tin chi tiết 1 contact
}

Lấy danh sách các thuộc tính động

GET [URL]/api/source_contact_layout/get

Lấy danh sách thuộc tính động

{
  // Thông tin các thuộc tính động
}

Last updated