OmiCall API
Search
K

Tổng đài

Quản lý cấu hình tổng đài , số nội bộ
get
[URL]
/api/call_center/internal_phone/list
Danh sách SỐ NỘI BỘ
put
[URL]
/api/call_center/internal_phone/status?enabled=&sip_user=
Cập nhật trạng thái số máy lẻ
get
[URL]
/api/call_center/hotline/list?extension=
Danh sách đầu số đang hoạt động và cho phép gọi ra
post
[URL]
/api/call_center/hotline/extension/update
Cài đặt 1 đầu số, chỉ dùng cho 1 máy nhánh (Extension)
get
[URL]
/api/call_center/extensions/detail?type=&keyword=
Lấy thông tin tổng đài của 1 user theo loại
get
[URL]
/api/call_center/internal_group/list
Danh sách NHÓM NỘI BỘ
post
[URL]
/api/call_center/internal_group/add
Tạo NHÓM NỘI BỘ
post
[URL]
/api/call_center/internal_group/update/:id
Cập nhật NHÓM NỘI BỘ
post
[URL]
/api/call_center/internal_group/add-members
THÊM nhân viên vào NHÓM NỘI BỘ
post
[URL]
/api/call_center/internal_group/remove-members
XOÁ nhân viên khỏi NHÓM NỘI BỘ
delete
[URL]/
api/call_center/internal_group/delete/:id
XOÁ nhóm nội bộ
get
[URL]
/api/call_center/key-interaction/list
Danh sách KỊCH BẢN BẤM PHÍM
post
[URL]
/api/call_center/key-interaction/add
Tạo mới KỊCH BẢN BẤM PHÍM
post
[URL]
/api/call_center/key-interaction/update/:id
Cập nhật KỊCH BẢN BẤM PHÍM
delete
[URL]
/api/call_center/key-interaction/delete/:id
XOÁ kịch bản bấm phím
get
[URL]
/api/call_center/greeting/list
Danh sách file ghi âm
post
[URL]
/api/call_center/greeting/upload
Upload file ghi âm
post
[URL]
/api/call_center/greeting/upload-text-to-speech
Upload file ghi âm : Robot đọc (Text To Speech)
delete
[URL]
/api/call_center/greeting/delete/:id
Xoá file ghi âm