Tổng đài

Quản lý cấu hình tổng đài , số nội bộ

Danh sách SỐ NỘI BỘ

GET [URL]/api/call_center/internal_phone/list

- Lấy danh sách cấu hình số nội bộ - Cấu hình > Tổng đài > Số nội bộ

Query Parameters

NameTypeDescription

keyword

string

Số nội bộ, email, full_name

page

number

Trang, bắt đầu từ 1 (Mặc định 1)

size

number

Kích thước trang, mặc định là 50

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

string

Access Token : Bearer 'token'

Content-type*

string

application/json

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "DESKTOP-3I0NHO0",
  "payload": {
    "items": [
      {
        "domain": "omiteam", // Domain tổng đài
        "outbound_proxy": "wss://wssvn.omicrm.com", // Outboud Proxy
        "sip_user": "147", // Số nội bộ
        "password": "XXXXXX", // Mật khẩu truy cập
        "full_name": "Đỗ Thị Hồng Vy", // Họ và tên
        "agent_id" : "xxx", // Id nhân viên
        "email": "dohongvyzyt@gmail.com", // Email
        "public_number":"84256336xxxx", // Đầu số đang sử dụng
        "last_updated_date": 1575269373331, //Cập nhật lần cuối
        "created_date": 1575251355778 // Ngày tạo
      },
      {
        "domain": "omiteam", // Domain tổng đài
        "outbound_proxy": "wss://wssvn.omicrm.com", // Outboud Proxy
        "sip_user": "145",
        "password": "kiyyzsefxx",
        "full_name": "Hồng Ngọc",
        "agent_id" : "xxx", // Id nhân viên
        "email": "vykh252tn1998@gmail.com",
        "public_number":"84256336xxxx",
        "last_updated_date": 1574999296765,
        "created_date": 1574133910912
      }
    ],
    "page_number": 1,
    "page_size": 2,
    "total_items": 30,
    "total_pages": 15,
    "has_next": true,
    "next_page": 2,
    "has_previous": false,
    "previous_page": 1
  },
  "key_enabled": false
}

Cập nhật trạng thái số máy lẻ

PUT [URL]/api/call_center/internal_phone/status?enabled=&sip_user=

Thay đổi trạng thái số máy lẻ : Hoạt đồng hoặc / Ngưng hoạt động

Query Parameters

NameTypeDescription

sip_user*

string

Số máy lẻ nhân viên

enabled*

string

true : Hoạt động false : Ngưng hoạt động

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

string

Bearer token

Danh sách đầu số đang hoạt động và cho phép gọi ra

GET [URL]/api/call_center/hotline/list?extension=

Lấy danh sách đầu số đang hoạt động và cho phép gọi ra của một số nội bộ

Query Parameters

NameTypeDescription

extension

string

Số máy lẻ nhân viên

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

string

Bearer token

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_version": "1.2.163",
  "payload": [
    "024********",
    "842*********"
  ],
  "key_enabled": false
}

Cài đặt 1 đầu số, chỉ dùng cho 1 máy nhánh (Extension)

POST [URL]/api/call_center/hotline/extension/update

Request Body

NameTypeDescription

hotline*

String

Số hotline

user_email*

String

Email nhân viên dùng tổng đài

directions*

Array

outbound : Cài đặt cho chiều gọi ra

inbound : Cài đặt cho chiều gọi vào

Lấy thông tin tổng đài của 1 user theo loại

GET [URL]/api/call_center/extensions/detail?type=&keyword=

Query Parameters

NameTypeDescription

type*

String

Gồm các giá trị sau tương ứng với keyword được search

usr_uuid : Username từ bên thứ 3

sip_user : Số máy lẻ tổng đài

user_email: Email nhân viên

keyword*

String

Giá trị tìm kiếm tương ứng với type ở trên

{
  "instance_id": "stg",
  "payload": {
    "extension": "6349",
    "full_name": "Nguyen Tien",
    "mail": "contact18_usr_1685433772610@omicallpbx.com",
    "pbx_account": {
      "display_name": "6349",
      "sip_user": "6349",
      "sip_password": "rvld582289",
      "sip_web_socket_server": "wss://vh.omicrm.com:7443",
      "sip_realm": "contact18",
      "sip_proxy": "<sip:171.244.138.14;transport=udp>",
      "sip_proxy_port": "",
      "stun_servers": [],
      "transport": [
        "tcp",
        "udp",
        "ws",
        "wss"
      ],
      "use_opus": true,
      "opus_quality": 1
    },
    "uuid": "tientv11"
  },
  "instance_version": "1.2.164",
  "key_enabled": false,
  "status_code": 9999
}

Danh sách NHÓM NỘI BỘ

GET [URL]/api/call_center/internal_group/list

Query Parameters

NameTypeDescription

keyword

String

Từ khoá tìm kiếm

page

Integer

Trang (Bắt đầu từ 1). Mặc định là 1

size

Integer

Kích thước trang (mặc định là 10)

Headers

NameTypeDescription

Authorization

String

Bearer Token

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_version": "1.2.163",
  "payload": {
    "items": [
      {
        "_id": "62ff11b208d4bf3ea694a6f3",
        "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
        "group_name": "Nhóm Tech",
        "group_name_unsigned": "Nhom Tech",
        "group_number": "38011",
        "created_date": 1660883378087,
        "last_updated_date": 1661221667904,
        "create_by": {
          "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
          "name": "OMI Hotline"
        },
        "last_update_by": {
          "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
          "name": "OMI Hotline"
        },
        "is_deleted": false,
        "note": null,
        "members": [
          {
            "agent_id": "62d563113127de2eac6b8cbf",
            "contact_id": "62d563113127de2eac6b8cbe",
            "order": 0,
            "view": null,
            "timeout": 30,
            "sip_user": null,
            "hold_music_id": null
          },
          {
            "agent_id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
            "contact_id": "6209c98c067f745da47367d1",
            "order": 0,
            "view": null,
            "timeout": 30,
            "sip_user": null,
            "hold_music_id": null
          }
        ],
        "is_forward_to_user_owner": null,
        "is_forward_to_outer_group": false,
        "outer_group_id": null,
        "strategy": "enterprise",
        "ring_back_id": "",
        "ring_back_name": null,
        "is_answer": "false",
        "target_timeout_type": "",
        "target_timeout": "",
        "target_timeout_name": null,
        "ring_group_type": 0,
        "ring_group_wait_time": 0,
        "ring_group_wait_time_sequence": 2,
        "ring_group_type_result": null,
        "enable_criteria": false,
        "criterias": []
      },
      {
        "_id": "62ff11a208d4bf3ea694a539",
        "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
        "group_name": "Nhóm Sales",
        "group_name_unsigned": "Nhom Sales",
        "group_number": "62714",
        "created_date": 1660883362155,
        "last_updated_date": 1667615822209,
        "create_by": {
          "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
          "name": "OMI Hotline"
        },
        "last_update_by": {
          "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
          "name": "OMI Hotline"
        },
        "is_deleted": false,
        "note": null,
        "members": [
          {
            "agent_id": "62d563113127de2eac6b8cbf",
            "contact_id": "62d563113127de2eac6b8cbe",
            "order": 0,
            "view": null,
            "timeout": 30,
            "sip_user": null,
            "hold_music_id": null
          },
          {
            "agent_id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
            "contact_id": "6209c98c067f745da47367d1",
            "order": 0,
            "view": null,
            "timeout": 30,
            "sip_user": null,
            "hold_music_id": null
          }
        ],
        "is_forward_to_user_owner": null,
        "is_forward_to_outer_group": false,
        "outer_group_id": null,
        "strategy": "enterprise",
        "ring_back_id": "",
        "ring_back_name": null,
        "is_answer": "false",
        "target_timeout_type": "",
        "target_timeout": "",
        "target_timeout_name": null,
        "ring_group_type": 0,
        "ring_group_wait_time": 0,
        "ring_group_wait_time_sequence": 0,
        "ring_group_type_result": null,
        "enable_criteria": false,
        "criterias": []
      },
      {
        "_id": "62ff119508d4bf3ea694a44a",
        "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
        "group_name": "Nhóm CSKH",
        "group_name_unsigned": "Nhom CSKH",
        "group_number": "54807",
        "created_date": 1660883349783,
        "last_updated_date": 1660883349783,
        "create_by": {
          "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
          "name": "OMI Hotline"
        },
        "last_update_by": null,
        "is_deleted": false,
        "note": null,
        "members": [
          {
            "agent_id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
            "contact_id": "6209c98c067f745da47367d1",
            "order": 0,
            "view": null,
            "timeout": 30,
            "sip_user": null,
            "hold_music_id": null
          }
        ],
        "is_forward_to_user_owner": null,
        "is_forward_to_outer_group": false,
        "outer_group_id": null,
        "strategy": "enterprise",
        "ring_back_id": "",
        "ring_back_name": null,
        "is_answer": "false",
        "target_timeout_type": "",
        "target_timeout": "",
        "target_timeout_name": null,
        "ring_group_type": 0,
        "ring_group_wait_time": 0,
        "ring_group_wait_time_sequence": 2,
        "ring_group_type_result": null,
        "enable_criteria": false,
        "criterias": []
      },
      {
        "_id": "6209c99b067f745da47367f4",
        "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
        "group_name": "Nhóm nhân viên mặc định",
        "group_name_unsigned": "Nhom nhan vien mac dinh",
        "group_number": "54919",
        "created_date": 1644808603212,
        "last_updated_date": 1662705652281,
        "create_by": {
          "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
          "name": "OMI Hotline"
        },
        "last_update_by": {
          "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
          "name": "OMI Hotline"
        },
        "is_deleted": false,
        "note": null,
        "members": [
          {
            "agent_id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
            "contact_id": "6209c98c067f745da47367d1",
            "order": 0,
            "view": null,
            "timeout": 30,
            "sip_user": null,
            "hold_music_id": null
          }
        ],
        "is_forward_to_user_owner": null,
        "is_forward_to_outer_group": false,
        "outer_group_id": null,
        "strategy": "enterprise",
        "ring_back_id": "",
        "ring_back_name": null,
        "is_answer": "false",
        "target_timeout_type": "Voice_mail",
        "target_timeout": "62da34652a310904dfbbf13b",
        "target_timeout_name": null,
        "ring_group_type": 0,
        "ring_group_wait_time": 0,
        "ring_group_wait_time_sequence": 0,
        "ring_group_type_result": null,
        "enable_criteria": false,
        "criterias": []
      }
    ],
    "page_number": 1,
    "page_size": 10,
    "total_items": 4,
    "total_pages": 1,
    "has_next": false,
    "next_page": 1,
    "has_previous": false,
    "previous_page": 1,
    "extension": null
  },
  "key_enabled": false
}

Tạo NHÓM NỘI BỘ

POST [URL]/api/call_center/internal_group/add

Request Body

NameTypeDescription

group_name*

String

Tên nhóm

strategy*

String

Hình thức đổ chuông của nhóm, Một trong các giá trị dưới

enterprise : Đồng thời

rollover : Tuần tự

random : Ngẫu nhiên

sip_members*

Array

Danh sách số máy lẻ nhân viên cần thêm vào nhóm

timeout*

Integer

Thời gian chờ TỪNG NHÂN VIÊN

```json
{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_version": "1.2.163",
  "payload": {
    "_id": "6391f5be232ce4664531e0cc",
    "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
    "group_name": "tientv11",
    "group_name_unsigned": "tientv11",
    "group_number": "22412",
    "created_date": 1670510011881,
    "last_updated_date": 1670510011881,
    "create_by": {
      "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
      "name": "OMI Hotline"
    },
    "last_update_by": null,
    "is_deleted": false,
    "note": null,
    "members": [
      {
        "agent_id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
        "contact_id": "6209c98c067f745da47367d1",
        "order": 0,
        "view": null,
        "timeout": 30,
        "sip_user": null,
        "hold_music_id": null
      }
    ],
    "is_forward_to_user_owner": null,
    "is_forward_to_outer_group": false,
    "outer_group_id": null,
    "strategy": "random",
    "ring_back_id": null,
    "ring_back_name": null,
    "is_answer": null,
    "target_timeout_type": null,
    "target_timeout": null,
    "target_timeout_name": null,
    "ring_group_type": null,
    "ring_group_wait_time": null,
    "ring_group_wait_time_sequence": null,
    "ring_group_type_result": null,
    "enable_criteria": null,
    "criterias": null,
    "sip_members": [
      "100"
    ],
    "timeout": 30
  },
  "key_enabled": false
}
```

Cập nhật NHÓM NỘI BỘ

POST [URL]/api/call_center/internal_group/update/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id*

String

Id của NHÓM NỘI BỘ

Request Body

NameTypeDescription

group_name*

String

Tên nhóm

strategy*

String

Hình thức đổ chuông của nhóm, Một trong các giá trị dưới

enterprise : Đồng thời

rollover : Tuần tự

random : Ngẫu nhiên

sip_members*

String

Danh sách số máy lẻ nhân viên cần thêm vào nhóm

timeout*

Integer

Thời gian chờ từng nhân viên

target_timeout_type

String

Loại kịch bản sẽ chuyển tiếp khi kết thúc nhóm

Recording : Lời chào

Ivr_menu : Tương tác phím

Ring_group : Nhóm

target_timeout

String

Id theo từng loại dữ liệu của target_timeout_type

```json
{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_version": "1.2.163",
  "payload": {
    "_id": "6391f5be232ce4664531e0cc",
    "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
    "group_name": "tientv11",
    "group_name_unsigned": "tientv11",
    "group_number": "22412",
    "created_date": 1670510011881,
    "last_updated_date": 1670510241349,
    "create_by": {
      "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
      "name": "OMI Hotline"
    },
    "last_update_by": {
      "id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
      "name": "OMI Hotline"
    },
    "is_deleted": false,
    "note": null,
    "members": [
      {
        "agent_id": "6209c98561c1cb163ded25fa",
        "contact_id": "6209c98c067f745da47367d1",
        "order": 0,
        "view": null,
        "timeout": 30,
        "sip_user": null,
        "hold_music_id": null
      }
    ],
    "is_forward_to_user_owner": null,
    "is_forward_to_outer_group": false,
    "outer_group_id": null,
    "strategy": "enterprise",
    "ring_back_id": "",
    "ring_back_name": null,
    "is_answer": "false",
    "target_timeout_type": "",
    "target_timeout": "",
    "target_timeout_name": null,
    "ring_group_type": 0,
    "ring_group_wait_time": 0,
    "ring_group_wait_time_sequence": 0,
    "ring_group_type_result": null,
    "enable_criteria": false,
    "criterias": [],
    "sip_members": [
      "100"
    ],
    "timeout": 30
  },
  "key_enabled": false
}
```

THÊM nhân viên vào NHÓM NỘI BỘ

POST [URL]/api/call_center/internal_group/add-members

Request Body

NameTypeDescription

group_id*

String

Id của nhóm nội bộ

sip_users*

Array

Danh sách các số máy lẻ , thêm vào nhóm

XOÁ nhân viên khỏi NHÓM NỘI BỘ

POST [URL]/api/call_center/internal_group/remove-members

Request Body

NameTypeDescription

group_id*

String

Id của nhóm nội bộ

sip_users*

Array

Danh sách số máy lẻ nhân viên cần xoá

XOÁ nhóm nội bộ

DELETE [URL]/api/call_center/internal_group/delete/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id*

String

Id của nhóm

Danh sách KỊCH BẢN BẤM PHÍM

GET [URL]/api/call_center/key-interaction/list

Query Parameters

NameTypeDescription

keyword

String

Từ khoá tìm kiếm

page*

Integer

Trang

size*

Integer

Kích thước trang

{
  "status_code":9999,
  "instance_id":"stg",
  "instance_version":"1.2.163",
  "payload":{
   "items":[
     {
      "_id":"632969ce7534d97b0933d51d",
      "tenant_id":"6209c98461c1cb163ded25f7",
      "script_name":"KỊCH BẢN BẤM PHÍM",
      "script_name_unsigned":"KICH BAN BAM PHIM",
      "script_number":"166780",
      "greeting_id":"6209c99b067f745da47367f3",
      "greeting_name":null,
      "greeting_short_id":"",
      "greeting_short_name":null,
      "note":null,
      "created_date":1663658446348,
      "created_by":{
        "id":"6209c98561c1cb163ded25fa",
        "name":"OMI Hotline"
      },
      "last_updated_date":1663658542212,
      "last_updated_by":{
        "id":"6209c98561c1cb163ded25fa",
        "name":"OMI Hotline"
      },
      "is_deleted":false,
      "scripts":[
        {
         "key":null,
         "action_type":"Ring_group",
         "action":"62ff119508d4bf3ea694a44a",
         "action_name":null,
         "ivr":"1"
        },
        {
         "key":null,
         "action_type":"Ring_group",
         "action":"62ff119508d4bf3ea694a44a",
         "action_name":null,
         "ivr":"2"
        },
        {
         "key":null,
         "action_type":"",
         "action":"",
         "action_name":null,
         "ivr":"3"
        },
        {
         "key":null,
         "action_type":"",
         "action":"",
         "action_name":null,
         "ivr":"4"
        },
        {
         "key":null,
         "action_type":"",
         "action":"",
         "action_name":null,
         "ivr":"5"
        }
      ],
      "time_out":3,
      "action_type":"",
      "action":"",
      "action_name":null,
      "invalid_sound_id":"",
      "invalid_sound_name":null,
      "max_failure":1,
      "ivr_direct_menu_dial":null
     }
   ],
   "page_number":1,
   "page_size":10,
   "total_items":1,
   "total_pages":1,
   "has_next":false,
   "next_page":1,
   "has_previous":false,
   "previous_page":1,
   "extension":null
  },
  "key_enabled":false
}

Tạo mới KỊCH BẢN BẤM PHÍM

POST [URL]/api/call_center/key-interaction/add

Request Body

NameTypeDescription

script_name*

String

Tên kịch bản bấm phím (Chú ý không được trùng)

max_failure*

Integer

Số lần nhấn sai phím

time_out*

Integer

Thời gian chờ KH bấm phím, hoặc Khi kết thúc file ghi âm

scripts*

Array

Danh sách mảng đối tượng phím

Cách loại kịch bản đi kèm với phím bấm. Thành phần là nhóm nội bộ

{

"ivr" : "", //Tên phím 1,2,3..

"action": "xxxxxxxx" // Id của nhóm nội bộ

"action_type":"Ring_group"

}

Thành phần là kịch bản bấm phím

{

"ivr" : "", //Tên phím 1,2,3..

"action": "xxxxxxxx" // Id Kịch bản bấm phím.

"action_type":"Ivr_menu"

}

greeting_id*

String

Id của file ghi âm (API upload file ghi âm)

greeting_short_id

String

Id của file ghi âm( Nhạc chờ khi trở lại tương tác bấm phím)

invalid_sound_id

String

Id của file ghi âm (Nhạc chờ khi nhấn sai phím)

action

String

Id của hành động action_type theo các loại tương ứng

action_type

String

Loại hành động khi không nhấn phím, hoặc nhấn sai phím quá số lần cho phép

Ring_group : Nhóm nội bộ

Ivr_menu : Kịch bản bấm phím

Recording : Lời chào

{
  "status_code":9999,
  "instance_id":"stg",
  "instance_version":"1.2.163",
  "payload":{
   "_id":"632969ce7534d97b0933d51d",
   "tenant_id":"6209c98461c1cb163ded25f7",
   "script_name":"KỊCH BẢN BẤM PHÍM",
   "script_name_unsigned":"KICH BAN BAM PHIM",
   "script_number":"166780",
   "greeting_id":"62da34652a310904dfbbf13b",
   "greeting_name":null,
   "greeting_short_id":"",
   "greeting_short_name":null,
   "note":null,
   "created_date":1663658446348,
   "created_by":{
     "id":"6209c98561c1cb163ded25fa",
     "name":"OMI Hotline"
   },
   "last_updated_date":1670644627322,
   "last_updated_by":{
     "id":"6209c98561c1cb163ded25fa",
     "name":"OMI Hotline"
   },
   "is_deleted":false,
   "scripts":[
     {
      "key":null,
      "action_type":"Ivr_menu",
      "action":"6391fa5f44b0fb4429b580c0",
      "action_name":null,
      "ivr":"1"
     },
     {
      "key":null,
      "action_type":"",
      "action":"",
      "action_name":null,
      "ivr":"5"
     }
   ],
   "time_out":3,
   "action_type":"",
   "action":"",
   "action_name":null,
   "invalid_sound_id":"6209c99b067f745da47367f3",
   "invalid_sound_name":null,
   "max_failure":1,
   "ivr_direct_menu_dial":"false"
  },
  "key_enabled":false
}

Cập nhật KỊCH BẢN BẤM PHÍM

POST [URL]/api/call_center/key-interaction/update/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id

String

Id kịch bản

Request Body

NameTypeDescription

script_name*

String

Tên kịch bản bấm phím

greeting_id*

String

Id file ghi âm

max_failure*

Integer

Số lần nhấn sai phím

time_out*

Integer

Thời gian chờ KH nhấn phím hoặc lời chào kết thúc

scripts*

Array

Danh sách mảng đối tượng phím

Cách loại kịch bản đi kèm với phím bấm. Thành phần là nhóm nội bộ

{

"ivr" : "", //Tên phím 1,2,3..

"action": "xxxxxxxx" // Id của nhóm nội bộ

"action_type":"Ring_group"

}

Thành phần là kịch bản bấm phím

{

"ivr" : "", //Tên phím 1,2,3..

"action": "xxxxxxxx" // Id Kịch bản bấm phím.

"action_type":"Ivr_menu"

}

action_type

String

Loại hành động khi không nhấn phím, hoặc nhấn sai phím quá số lần cho phép

Ring_group : Nhóm nội bộ

Ivr_menu : Kịch bản bấm phím

Recording : Lời chào

action

String

Id của hành động action_type theo các loại tương ứng

invalid_sound_id

String

Id của file ghi âm (Nhạc chờ khi nhấn sai phím)

greeting_short_id

String

Id của file ghi âm( Nhạc chờ khi trở lại tương tác bấm phím)

{
  "status_code":9999,
  "instance_id":"stg",
  "instance_version":"1.2.163",
  "payload":{
   "_id":"632969ce7534d97b0933d51d",
   "tenant_id":"6209c98461c1cb163ded25f7",
   "script_name":"KỊCH BẢN BẤM PHÍM",
   "script_name_unsigned":"KICH BAN BAM PHIM",
   "script_number":"166780",
   "greeting_id":"62da34652a310904dfbbf13b",
   "greeting_name":null,
   "greeting_short_id":"",
   "greeting_short_name":null,
   "note":null,
   "created_date":1663658446348,
   "created_by":{
     "id":"6209c98561c1cb163ded25fa",
     "name":"OMI Hotline"
   },
   "last_updated_date":1670644627322,
   "last_updated_by":{
     "id":"6209c98561c1cb163ded25fa",
     "name":"OMI Hotline"
   },
   "is_deleted":false,
   "scripts":[
     {
      "key":null,
      "action_type":"Ivr_menu",
      "action":"6391fa5f44b0fb4429b580c0",
      "action_name":null,
      "ivr":"1"
     },
     {
      "key":null,
      "action_type":"",
      "action":"",
      "action_name":null,
      "ivr":"5"
     }
   ],
   "time_out":3,
   "action_type":"",
   "action":"",
   "action_name":null,
   "invalid_sound_id":"6209c99b067f745da47367f3",
   "invalid_sound_name":null,
   "max_failure":1,
   "ivr_direct_menu_dial":"false"
  },
  "key_enabled":false
}

XOÁ kịch bản bấm phím

DELETE [URL]/api/call_center/key-interaction/delete/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id*

String

Id của kịch bản

Danh sách file ghi âm

GET [URL]/api/call_center/greeting/list

Query Parameters

NameTypeDescription

page*

Integer

Trang (bắt đầu từ 1)

size*

Integer

Kích thước trang (mặc định 10)


{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_version": "1.2.163",
  "payload": {
    "items": [
      {
        "_id": "6391f975b4c5c92743725fa3",
        "created_date": 1670510965969,
        "last_updated_date": 1670510965977,
        "create_by": null,
        "last_update_by": null,
        "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
        "greeting_name": "Name 1",
        "greeting_name_unsigned": "name 1",
        "formality": "Robot đọc",
        "recording_file": "6c0d4c55-d837-4ae5-835e-c16180b09e51.mp3",
        "content": "Name 1",
        "voice": "banmai",
        "speed": 0,
        "is_deleted": false,
        "is_hidden_in_list": null
      },
      {
        "_id": "634944c8df71333e7787e03d",
        "created_date": 1665746120033,
        "last_updated_date": 1665746120033,
        "create_by": null,
        "last_update_by": null,
        "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
        "greeting_name": "Thêm mới thành công",
        "greeting_name_unsigned": "them moi thanh cong",
        "formality": "Robot đọc",
        "recording_file": "d1969275-e403-438f-935c-6425d1550692.mp3",
        "content": "Thêm mới thành công",
        "voice": "banmai",
        "speed": 0,
        "is_deleted": false,
        "is_hidden_in_list": null
      },
      {
        "_id": "634944a5823f5332401ec9c3",
        "created_date": 1665746085884,
        "last_updated_date": 1665746085884,
        "create_by": null,
        "last_update_by": null,
        "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
        "greeting_name": "Thêm mới",
        "greeting_name_unsigned": "them moi",
        "formality": "Robot đọc",
        "recording_file": "d8bc922b-cabf-4e28-8198-6021f5b82c14.mp3",
        "content": "Thêm mới thành công hay thất bại",
        "voice": "banmai",
        "speed": 0,
        "is_deleted": false,
        "is_hidden_in_list": null
      }
    ],
    "page_number": 1,
    "page_size": 3,
    "total_items": 13,
    "total_pages": 5,
    "has_next": true,
    "next_page": 2,
    "has_previous": false,
    "previous_page": 1,
    "extension": null
  },
  "key_enabled": false
}
```

Upload file ghi âm

POST [URL]/api/call_center/greeting/upload

Chú ý : Request là form-data và chỉ hỗ trợ mp3

Query Parameters

NameTypeDescription

greeting_name

String

Tên file

Request Body

NameTypeDescription

file*

Binary

Dữ liệu của file

Upload file ghi âm : Robot đọc (Text To Speech)

POST [URL]/api/call_center/greeting/upload-text-to-speech

Query Parameters

NameTypeDescription

greeting_name*

String

Tên file ghi âm

Request Body

NameTypeDescription

text*

String

Nội dung cần đọc <= 300 ký tự

speed*

String

Tốc độ đọc, Giá trị từ -3 - 3 - 3 : Cực kì chậm -2 : Rất chậm -1 : Chậm 0 : Bình thường 1 : Nhanh ...

voice*

String

Giọng đọc, có thể một trong các giá trị sau banmai : Giọng nữ miền Bắc leminh : Giọng nam miền Bắc lannhi : Giọng nữ miền Nam

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_version": "1.2.163",
  "payload": {
    "file": {
      "_id": "639981151ee2ed6f5bbeea90",
      "created_date": 1671004437213,
      "last_updated_date": 1671004437213,
      "create_by": null,
      "last_update_by": null,
      "tenant_id": "6209c98461c1cb163ded25f7",
      "greeting_name": "Nhắc lịch đào tạo",
      "greeting_name_unsigned": "Nhac lich dao tao",
      "formality": "Robot đọc",
      "recording_file": "a6c2edd9-9af1-4e71-98a7-657c3c1e0466.mp3",
      "content": "Bạn có một lịch họp sắp đến giờ, bạn vui lòng chú ý thời gian để đến đúng giờ",
      "voice": "banmai",
      "speed": 0,
      "is_deleted": false,
      "is_hidden_in_list": null
    }
  },
  "key_enabled": false
}
```

Xoá file ghi âm

DELETE [URL]/api/call_center/greeting/delete/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id*

String

Id file ghi âm

Last updated