OmiCall API
Search
K

Xác thực

API dùng để lấy access token thông qua API KEY được cung cấp. AcessToken là chuỗi mã hóa chứa thông tin của doanh nghiệp, có thời gian hết hạn là 24 giờ
get
[URL]
/api/auth?apiKey=
Get AccessToken
Thông tin kết quả trả về payload
Tham số
Mô tả
access_token
Access token truy cập
access_type
Có 2 loại
  • normal : Doanh nghiệp người dùng cuối
  • bussiness : Doanh nghiệp là đối tác của OMICALL
token_type
Bearer