Xác thực

API dùng để lấy access token thông qua API KEY được cung cấp. AcessToken là chuỗi mã hóa chứa thông tin của doanh nghiệp, có thời gian hết hạn là 24 giờ

Get AccessToken

GET [URL]/api/auth?apiKey=

Lấy Access Token thông qua API KEY

Query Parameters

NameTypeDescription

apiKey

string

API key của doanh nghiệp được cung cấp

Headers

NameTypeDescription

Content-Type*

string

application/json

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "cloud-vihat-saas-sync-public-api-77689c7b9c",
  "payload": {
    "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9 ...",
    "access_type" : "normal",
    "token_type": "Bearer"
  },
  "key_enabled": false
}

Thông tin kết quả trả về payload

Tham số

Mô tả

access_token

Access token truy cập

access_type

Có 2 loại

 • normal : Doanh nghiệp người dùng cuối

 • bussiness : Doanh nghiệp là đối tác của OMICALL

token_type

Bearer

Last updated