Thông tin đối tác

Thông tin đối tác

Thông tin đối tác

GET [URL]/api/partner/me

Thông tin đối tác

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Acces token : Bearer 'partner token'

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "DESKTOP-1OB3SFM",
  "payload": {
    "full_name": "Đối tác OMI",
    "email": "support@omicrm.com",
    "description": "Nâng cao trải nghiệm khách hàng, lấy sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chí phấn đấu của doanh nghiệp",
    "enabled": true, //Đang hoạt động hoặc ngưng hoạt động
    "status": "activated", // Trạng thái: Đã kích hoạt / Chưa kích hoạt
    "paid_type": "prepaid", // Hình thức thanh toán : prepaid : Trả trước, postpaid : Trả sau
    "nation": "vn", // Quốc gia
    "currency": "VND", // Tiền tệ
    "language": "vi", // Ngôn ngữ
    "balance": 3007855, // Số dư tài khoản
  },
  "key_enabled": false
}

Last updated