OmiCall API
Search
K

Overview

Hỗ trợ

Trường hợp bạn cần hỗ trợ hướng dẫn tích hợp hoặc chưa rõ các thông số trên tài liệu, hãy liên hệ với đội ngũ Tech của OMI qua Live Chat hoặc Hotline . Vui lòng cung cấp Email chủ doanh nghiệp, để đội ngũ biết
Hỗ trợ tích hợp (Live Chat) : https://omicrm.com
HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP OMICALL API CƠ BẢN
  • Xác thực
Mỗi DN sẽ có 1 API KEY . Dùng API KEY để lấy AccessToken.
Access Token sẽ có giá trị trong vòng 24h. Hết hạn thì tiến hành lấy lại
LẤY API KEY và XÁC THỰC
  • Tạo mới nhân viên , tạo mới tổng đài cho nhân viên
Mỗi nhân viên được định danh trong hệ thống qua
số NỘI BỘ / EXTENSION / MÁY NHÁNH
Mỗi nhân viên sẽ có 3 giá trị để xác thực với tổng đài
  • domain : Domain tổng đài của doanh nghiệp
  • username : Mã máy nhánh ví dụ : 101, 102, 103 ...
  • password : Mật khẩu máy nhánh
Dùng API bên dưới để tạo 1 nhân viên, OMI sẽ response về thông tin tổng đài cho 1 nhân viên, bên thứ 3 có thể lưu vào hệ thống
API : /api/agent/invite
Hoặc : Nếu nhân viên đã có ở OMI, mà không cần tạo mới thì có thể lấy dữ liệu tổng đài qua API
  • Tích hợp WebSDK nghe và gọi trên phần mềm thứ 3
Sau khi có được 3 thông số : domain, username, password ở Bước 2
Tiến hành tích hợp websdk và điền 3 thông số trên vào WebSDK để nghe và gọi
Chú ý : Develop trên localhost có thể không cần https, nhưng khi đưa lên production bắt buộc phải là https (vì chỉ https mới mở được micro, sound trên trình duyệt)
  • Nhận dữ liệu cuộc gọi
Sau khi kết thúc cuộc gọi, có thể lấy data cuộc gọi thông qua 2 cơ chế
Webhook : Nhận data cuộc gọi chủ động, lưu bên thứ 3
API lịch sử : Nhận dữ liệu qua API của OMICall
Last modified 1mo ago