OmiCall API
Search
K

Web SDK

OmiCall Web SDK : là công cụ bao gồm thư viện và tài liệu mà OmiCall cung cấp cho đối tác, để đối tác xây dựng tính năng call ngay chính trên ứng dụng web của mình.
Version : 2.0.91
Release date : 02/11/2023
Changelog : https://api.omicall.com/sdk/web-sdk-changelog

Hướng dẫn cài đặt

Giao diện Dialog Call
Giao diện Dialog Call với Input Note mặc định
Giao diện dialog gọi với custom form data
Nhúng Web SDK vào HTML của website cần tích hợp
<body>
<!-- other html -->
<script omi-sdk type="text/javascript" src="https://cdn.omicrm.com/sdk/2.0.0/sdk.min.js"></script>
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
// Ví dụ về một số config có thể dùng khi init SDK
let config = {
theme: 'default',
callbacks: {
register: (data) => {
// Sự kiện xảy ra khi trạng thái kết nối tổng đài thay đổi
console.log('register:', data);
},
connecting: (data) => {
// Sự kiện xảy ra khi bắt đầu thực hiện cuộc gọi ra
console.log('connecting:', data);
},
invite: (data) => {
// Sự kiện xảy ra khi có cuộc gọi tới
console.log('invite:', data);
},
inviteRejected: (data) => {
// Sự kiện xảy ra khi có cuộc gọi tới, nhưng bị tự động từ chối
// trong khi đang diễn ra một cuộc gọi khác
console.log('inviteRejected:', data);
},
ringing: (data) => {
// Sự kiện xảy ra khi cuộc gọi ra bắt đầu đổ chuông
console.log('ringing:', data);
},
accepted: (data) => {
// Sự kiện xảy ra khi cuộc gọi vừa được chấp nhận
console.log('accepted:', data);
},
incall: (data) => {
// Sự kiện xảy ra mỗi 1 giây sau khi cuộc gọi đã được chấp nhận
console.log('incall:', data);
},
acceptedByOther: (data) => {
// Sự kiện dùng để kiểm tra xem cuộc gọi bị kết thúc
// đã được chấp nhận ở thiết bị khác hay không
console.log('acceptedByOther:', data);
},
ended: (data) => {
// Sự kiện xảy ra khi cuộc gọi kết thúc
console.log('ended:', data);
},
holdChanged: (status) => {
// Sự kiện xảy ra khi trạng thái giữ cuộc gọi thay đổi
console.log('on hold:', status);
},
saveCallInfo: (data) => {
// let { callId, note, ...formData } = data;
// Sự kiện xảy ra khi cuộc gọi đã có đổ chuông hoặc cuộc gọi tới, khi user có nhập note input mặc định hoặc form input custom
console.log('on save call info:', data);
},
infoLastCall: (data) => {
// Sự kiện xảy ra khi có bật options.showInfoLastCall và SDK có get được data cho số điện thoại đang gọi
console.log('on found info last call:', data);
},
}
};
omiSDK.init(config, () => {
// Truy cập OMICall
// Vào menu : Cấu hình >> Tổng đài >> Số nội bộ
// Mở chi tiết 1 số nội bộ để lấy thông tin
// omiSDK.register({
// domain: 'abc',
// username: '100',
// password: '123456'
// });
omiSDK.register({
domain: '',
username: '', // tương đương trường "sip_user" trong thông tin số nội bộ
password: ''
});
});
// Cách khác để khai báo các SDK events:
// omiSDK.on('register', (data) => {
// // Sự kiện xảy ra khi trạng thái kết nối tổng đài thay đổi
// console.log('register:', data);
// });
// Cách khác để huỷ khai báo các SDK events:
// omiSDK.off('register');
});
</script>
</body>
index.html.zip
3KB
Binary
File demo tích hợp SDK
Phương thức
Phương thức
Mô tả
omiSDK.init(config, callback)
Khởi tạo các cấu hình cần thiết cho SDK và load UI nếu có truyền theme
omiSDK.register(params)
 • Gọi tới khi sau khi function SDK init callback.
 • Phương thức ghi danh tổng đài: Object
{ domain : "abc" // domain tổng dài
username: "100", // Số nội bộ
password: "***" // Mật khẩu số nội bộ
}
*Lưu ý: Có thể lấy các thông tin ghi danh tổng đài ở cấu hình số nội bộ hoặc thông qua API của OMICall
omiSDK.unregister()
Ngưng kết nối với tổng đài
omiSDK.reregister(params)
Ngưng kết nối với tổng đài và tạo một phiên kết nối mới với params trước đó hoặc từ params mới truyền
omiSDK.makeCall(phone)
- phone:
 • Số điện thoại khách hàng
 • Số nội bộ của nhân viên
 • Số nội bộ của nhóm
 • Số nội bộ của nhóm bên ngoài
omiSDK.makeCall(phone, hotline) or omiSDK.makeCall(phone, options)
- phone:
 • Số điện thoại khách hàng
 • Số nội bộ của nhân viên
 • Số nội bộ của nhóm
 • Số nội bộ của nhóm bên ngoài
- hotline (String): đầu số tổng đài dùng để gọi ra (*Lưu ý: phải là đầu số cho phép gọi ra và tài khoản nhân viên thực hiện cuộc gọi được quyền sử dụng đầu số này) - options (Object): { sipNumber: String,
sneakyType: String, datas: Object } + sipNumber: như param hotline cũ + sneakyType: loại cuộc gọi giám giát số nội bộ khác, gồm: > monitoring: Giám sát > whisper: Thì thầm > colloquy: Đàm thoại 3 bên + datas: dữ liệu truyền lên tổng đài để lưu thêm dữ liệu tuỳ chỉnh vào lịch sử cuộc gọi, max length của string data là 256
omiSDK.stopCall()
Từ chối cuộc gọi/ Kết thúc cuộc gọi
omiSDK.acceptCall()
Chấp nhận cuộc gọi
omiSDK.transferCall(extension)
Chuyển tiếp cuộc gọi.
extension : Là số máy lẻ nhân viên cần chuyển tới
omiSDK.sendDTMF(tone)
Gửi tín hiệu tương tác bấm phím
tone: các số từ 0-9 hoặc *#
omiSDK.toggleMute(status)
Bật tắt âm thanh từ micro của bạn
status:
 • true: tắt âm thanh
 • false: bật âm thanh
omiSDK.toggleHold(status)
Thay đổi trạng thái giữ cuộc gọi
status:
 • true: giữ cuộc gọi
 • false: bỏ giữ cuộc gọi
omiSDK.getStatus()
Lấy trạng thái kết nối hiện tại của SDK với tổng đài:
 • registering: đang kết nối
 • registered: đã kết nối
 • unregistered: chưa kết nối
omiSDK.toggleDialog()
Chủ động ẩn hiện dialog cuộc gọi của SDK nếu có sử dụng theme
omiSDK.isCalling()
Trả về giá trị true/false
omiSDK.updateContactInfo(Object)
Cập nhật Tên và Avatar của khách hàng trên cửa số cuộc gọi
omiSDK.updateContactInfo({
name : "Nguyễn Thanh Sang",
avatar : "https://...."
});
*Giá trị avatar sẽ được truyền vào thuộc tính src của thẻ img: có thẻ là http link hoặc base64,...
omiSDK.getAccessToken()
Trả về accessToken của phiên kết nối tổng đài hiện tại, có thể dùng để gọi các API public của OMI
omiSDKTheme.setFormData(Object)
Set value cho các text input với id tương ứng khi truyền mảng "forms" trong cấu hình
omiSDK.setBusy(status)
status (String | Boolean): inbound | outbound | local | all
Cập nhật trạng thái BUSY của SDK, được lưu trong localStorage để đồng bộ giứa các tab của trình duyệt
omiSDK.isBusy(direction)
direction (String): nhận các giá trị của param status khi dùng omiSDK.setBusy(status) (Nếu không truyền, giá trị mặc định là inbound). Trả về trạng thái BUSY hiện tại của SDK theo hướng cuộc gọi.
Dữ liệu callback từ sự kiện
Tham số
Loại
Mô tả
direction
String
Hướng của cuộc gọi: outbound, inbound
directionTxt
String
Tên hướng của cuộc gọi
status
String
Trạng thái hiện tại của cuộc gọi: connecting, ringing, connected, ended, hold
statusTxt
String
Tên trạng thái hiện tại của cuộc gọi
remoteNumber hoặc phone
String
 • với direction outbound: số được gọi ra
 • với direction inbound: số đang gọi tới
sipDomain
String
Domain tổng đài của phiên kết nối hiện tại
sipUser
String
Số nội bộ của phiên kết nối hiện tại
sipNumber
String
Số tổng đài đang dùng để thực hiện cuộc gọi ra hay nhận cuộc gọi tới
startTime
Date
Thời gian bắt đầu cuộc gọi
answerTime
Date
Thời gian bắt đầu chấp nhận cuộc gọi
endTime
Date
Thời gian kết thúc cuộc gọi
endCause
String
Nguyễn nhân kết thúc cuộc gọi.
Gồm:
 • BUSY: máy bận
 • NO_ANSWER: hết thời gian đổ chuông
 • TRIAL_REJECTION: khi gọi tới số điện thoại chưa gọi vào số tổng tài (với tài khoản OMI Trial)
 • LIMITATION_DECLINE: quá thời lượng cho phép gọi ra
 • ALLOTTED_TIMEOUT: Cuộc gọi đạt giới hạn thời lượng
uuid
String
Transaction ID của cuộc gọi
duration
Number
Thời gian gọi giữa 2 người sau khi chấp nhận cuộc gọi cho tới khi cuộc gọi kết thúc
durationTxt
String
Thời gian gọi giữa 2 người sau khi chấp nhận cuộc gọi cho tới khi cuộc gọi kết thúc và đã được định dạng theo thời gian: 00:00
totalDuration
Number
Tổng thời gian từ khi bắt đầu thực hiện/nhận cuộc gọi tới khi kết thúc
ping
Object
Dữ liệu về trạng thái tín hiệu của cuộc gọi
isAccepted
Boolean
Trạng thái đã nhận cuộc gọi giữa hai bên
Cấu hình và Sự kiện
config.theme
String
Giao diện dialog cuộc gọi (nếu để trống thì sẽ không có giao diện). Hoặc một trong các giá trị sau
 • default : Giao diện (như ảnh ở trên)
config.debug
Boolean
Bật tắt chức năng log các sự kiện của SDK.
Mặc định: false
config.busy
Boolean
Trạng thái cho phép thực hiện cuộc gọi ra, nhưng sẽ tự động từ chối tất cả các cuộc gọi tới
config.language
String
Ngôn ngữ hiển thị dialog cuộc gọi mặc định của SDK.
Gồm: "vi" : Tiếng Việt (default) "en" : Tiếng anh
config.ringtoneVolume
Number
Âm lượng chuông, khi khách gọi tới (từ 0 - 1)
config.options
Object
 • hideCallButton: Boolean Ẩn hiện nút gọi
 • showContactLoading:Boolean Ẩn hiện loading vị trí tên của người gọi trong dialog cuộc gọi
 • maskedPhoneNumberFormat: Array tùy chỉnh format ẩn số điện thoại ở dialog gọi. E.g.: - ['start', 4, 'x'] => xxxx749346 - ['end', 3, 'x'] => 0394749xxx
 • draggable: Boolean để cho phép để thay đổi vị trí của nút bật tắt dialog call và dialog cuộc gọi
 • btnCloseText: String để tuỳ chỉnh nội dung chữ của nút đóng và lưu lại cuộc gọi nếu có hiển thị input note hoặc custom forms
 • showNoteInput: Boolean | { required: Boolean } hiển thị input note mặc định và nút "Đóng và lưu lại"
 • showTagField: Boolean | { required: Boolean } hiển thị field chọn tag ở form data bên phải dialog call, nếu trước đó mảng forms chưa có field id = 'tag'
 • showInfoLastCall: Boolean | { overrideContact: Boolean } hiển thị thời gian và note gần nhất với remoteCall đang gọi, hiện thị avatar và name của contact tương ứng nếu có
config.forms
Array [Object]
Mảng form data tuỳ chỉnh.
 • id: ID định danh của field input
 • label: Tên của field input
 • plh: placeholder của input
 • multiline: hiện thị input dạng textarea
 • required: thêm dấu * bên cạnh tên của input và chặn đóng dialog call khi chưa nhập input
 • className: class tuỳ chỉnh truyền vào div ngoài cùng của field input
 • height: chiều cao tuỳ chỉnh cho input multiline
*Ví dụ: {
id: 'address', => bắt buộc label: 'Địa chỉ', plh: 'Nhập địa chỉ', multiline: true/fasle, required: true/fasle, className: String, height: '200px', }
config.classes
Object
 • btnToggle:String được truyền vào thuộc tính class của div ngoài cùng của button đóng mở UI cuộc gọi
 • dialog:String được truyền vào thuộc tính class của div ngoài cùng của dialog UI cuộc gọi
config.styles
Object
 • btnToggle:Object được truyền vào thuộc tính style của div ngoài cùng của button đóng mở UI cuộc gọi
 • dialog:Object được truyền vào thuộc tính style của div ngoài cùng của dialog UI cuộc gọi
E.g. Object style: { 'background-color': 'blue', justifyContent: 'center', color: 'red' },
config.callbacks
Object
Object chứa các event function callback
callbacks.register
Function
Sự kiện xảy ra khi trạng thái kết nối tổng đài thay đổi
callbacks.connecting
Function
Sự kiện xảy ra khi bắt đầu thực hiện cuộc gọi ra
callbacks.invite
Function
Sự kiện xảy ra khi có cuộc gọi tới
callbacks.inviteRejected
Function
Sự kiện xảy ra khi có cuộc gọi tới, nhưng bị tự động từ chối
callbacks.ringing
Function
Sự kiện xảy ra khi cuộc gọi ra bắt đầu đổ chuông
callbacks.accepted
Function
Sự kiện xảy ra khi cuộc gọi vừa được chấp nhận
callbacks.incall
Function
Sự kiện xảy ra mỗi 1 giây sau khi cuộc gọi đã được chấp nhận
callbacks.acceptedByOther
Function
Sự kiện dùng để kiểm tra xem cuộc gọi bị kết thúc, đã được chấp nhận ở thiết bị khác hay không
callbacks.ended
Function
Sự kiện xảy ra khi cuộc gọi kết thúc
callbacks.holdChanged
Function
Sự kiện xảy ra khi trạng thái giữ cuộc gọi thay đổi
callbacks.saveCallInfo
Function
Sự kiện xảy ra khi cuộc gọi đã có đổ chuông hoặc cuộc gọi tới, khi user có nhập note input mặc định hoặc form input custom
callbacks.infoLastCall
Function
Sự kiện xảy ra khi có bật options.showInfoLastCall và SDK có get được data cho số điện thoại đang gọi