OmiCall API
Search
K

Gói dịch vụ

Danh sách gói dịch vụ
get
[URL]
/api/partner/service_package/list
Danh sách gói dịch vụ
post
[URL]
/api/partner/service_package/upgrade
Nâng cấp gói dịch vụ
post
[URL]
/api/partner/service_package/extend
Gia hạn gói dịch vụ