Lắng nghe các sự kiện

Thực hiện cuộc gọi

Để thực hiện một cuộc gọi ra chúng ta gọi hàm như sau

InCallActivity.startInCall(
        requireContext(),
        phoneNumber
      )

Lắng nghe các sự kiện

Khi sử dụng SDK các sự kiện từ SDK sẽ được notification ra bằng cách lắng nghe các lớp

 • OmiListener Lắng nghe các sự kiện trong cuộc gọi

OmiListener

Tên hàmMô tả Ví dụ

onAccountRegistered

Sự kiện được gọi khi tài khoản đăng nhập thành công

onAccountRegisterFailed

Sự kiện được gọi khi tài khoản đăng nhập thất bại

onCallEstablished

Sự kiện được gọi khi cuộc gọi được thiết lập thành công

onCallEnd

Sự kiện được gọi khi cuộc gọi kết thúc

incomingReceived

Sự kiện được gọi khi có cuộc gọi đến

onRinging

Cuộc gọi kết nối thành công đang đổ chuông

onConnectionTimeout

Cuộc gọi kết nối thất bại do không nhận được phản hồi của máy chủ

onHold

Cuộc gọi bị giữ lại

OmiClient.instance.toggleHold()

onMuted

Cuộc gọi bị tắt âm thanh

OmiClient.instance.toggleMute()

để làm việc này chúng ta cần thực hiện như sau:

OmiClient.instance.setListener(OmiListener)

Thông báo cuộc gọi đến

Initialize SDK with customUI parme set to true

Thông thường SDK sẽ tự có màn hình để hiển thị cuộc gọi đến như sau:

Trường hợp bạn muốn mình tự Custom màn hình này thì có thể tuỳ chỉnh cấu hình SDK như sau:

OmiClient(requireContext()).initSDK(
  userName,
  password,
  realm,
  customUI = true
)

Sau đó chúng ta sẽ cài đặt Listenner để lắng nghe sự kiện thông báo cuộc gọi tới như sau:

OmiClient.instance.setListener(OmiListener)

Các sự kiện khi cuộc gọi diễn ra

Các sự kiện chúng ta có thể thực hiện để can thiệp vào một cuộc gọi bao gồm :

Tên hàmMô tảVí dụ

pickUp

chấp nhận cuộc gọi tới

OmiClient.instance.pickUp()

decline

Từ chối cuộc gọi

OmiClient.instance.decline()

hangup

Tự chối cuộc gọi

OmiClient.instance.hangUp()

toggleHold

Giữ cuộc gọi hiện tại

OmiClient.instance.toggleHold()

toggleMute

Tắt âm thanh cuộc gọi hiện tại

OmiClient.instance.toggleMute()

Last updated