Nhân viên

Quản lý nhân viên

Danh sách nhân viên (v1)

GET [URL]/api/agent/list

Danh sách nhân viên của doanh nghiệp

Query Parameters

NameTypeDescription

page

number

Page (mặc định là 1)

size

number

Size (kích thước trang) : mặc định là 50

keyword

string

Từ khóa tìm kiếm - Họ và tên - Email - SĐT

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Access token, Bearer 'token'

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_version": "1.1.951",
  "payload": {
    "next_page": 2,
    "page_number": 1,
    "has_previous": false,
    "has_next": true,
    "total_pages": 3,
    "previous_page": 1,
    "items": [
      {
        "create_by": {
          "name": "Omi Team"
        },
        "last_update_by": {
          "name": "Omi Team"
        },
        "created_date": 1611889185166,
        "last_updated_date": 1611889185446,
        "public_id": null,
        "contact_type": "agent",
        "tags_view": [],
        "is_deleted": false,
        "tags": [],
        "is_active": true,
        "identify_info": "vietnam1@gmail.com",
        "attribute_structure": [
          {
            "identify": null,
            "field_code": "full_name",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "Tran Van Tien",
                "data_type": "single_text",
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": null,
            "field_code": "mail",
            "field_type": "email",
            "value": [
              {
                "display_value": "vietnam1@gmail.com",
                "data_type": "personal",
                "value_type": "Cá nhân"
              }
            ]
          },
          {
            "identify": null,
            "field_code": "gender",
            "field_type": "radio",
            "value": [
              {
                "display_value": "male",
                "data_type": "male",
                "value_type": "Nam"
              }
            ]
          },
          {
            "identify": null,
            "field_code": "phone_number",
            "field_type": "phone",
            "value": [
              {
                "display_value": null,
                "data_type": "personal",
                "value_type": "Cá nhân"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "create_by": {
          "name": "Omi Team"
        },
        "last_update_by": {
          "name": "Omi Team"
        },
        "created_date": 1608024393791,
        "last_updated_date": 1608024393791,
        "public_id": null,
        "contact_type": "agent",
        "tags_view": [],
        "is_deleted": false,
        "tags": [],
        "is_active": false,
        "identify_info": "hanhttm@vihat.vn",
        "attribute_structure": [
          {
            "identify": null,
            "field_code": "full_name",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "hanhttm",
                "data_type": "single_text",
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": null,
            "field_code": "mail",
            "field_type": "email",
            "value": [
              {
                "display_value": "hanhttm@vihat.vn",
                "data_type": "personal",
                "value_type": "Cá nhân"
              }
            ]
          },
          {
            "identify": null,
            "field_code": "gender",
            "field_type": "radio",
            "value": [
              {
                "display_value": "male",
                "data_type": "male",
                "value_type": "Nam"
              }
            ]
          },
          {
            "identify": null,
            "field_code": "phone_number",
            "field_type": "phone",
            "value": [
              {
                "display_value": null,
                "data_type": "personal",
                "value_type": "Cá nhân"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "create_by": {
          "name": "Omi Team"
        },
        "last_update_by": {
          "name": "Omi Team"
        },
        "created_date": 1607393421623,
        "last_updated_date": 1607393452508,
        "public_id": null,
        "contact_type": "agent",
        "tags_view": [],
        "is_deleted": false,
        "tags": [],
        "is_active": true,
        "identify_info": "minhnh@vihatgroup.com",
        "attribute_structure": [
          {
            "identify": null,
            "field_code": "full_name",
            "field_type": "single_text",
            "value": [
              {
                "display_value": "minhnh",
                "data_type": "single_text",
                "value_type": null
              }
            ]
          },
          {
            "identify": null,
            "field_code": "mail",
            "field_type": "email",
            "value": [
              {
                "display_value": "minhnh@vihatgroup.com",
                "data_type": "personal",
                "value_type": "Cá nhân"
              }
            ]
          },
          {
            "identify": null,
            "field_code": "gender",
            "field_type": "radio",
            "value": [
              {
                "display_value": "male",
                "data_type": "male",
                "value_type": "Nam"
              }
            ]
          },
          {
            "identify": null,
            "field_code": "phone_number",
            "field_type": "phone",
            "value": [
              {
                "display_value": null,
                "data_type": "personal",
                "value_type": "Cá nhân"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "total_items": 9,
    "page_size": 3
  },
  "key_enabled": false
}

Mời nhân viên

POST [URL]/api/agent/invite

Mời nhân viên sử dụng tổng đài

Headers

NameTypeDescription

Authorization

string

Access token : Bearer 'token'

Request Body

NameTypeDescription

owner_email

string

Email nhân viên phụ trách

role_name

string

Quyền . Mặt định là Sale - Sale - Trưởng nhóm sale - Trưởng phòng Kinh Doanh - Kế toán - Giám đốc

password

string

Mật khẩu đăng nhập, khởi tạo ban đầu

identify_info

string

Email định danh

full_name

string

Họ và tên nhân viên

uuid

String

Mã user định danh từ bên thứ 3

target_forward

Object

Kịch bản khi nhân viên không nghe máy hoặc không trực tuyến

{

"target_value":"",

"target_type":""

}

target_value : ID của thành phần

target_type : Một trong các Type sau :

greeting : Lời chào báo bận

{
  "status_code": 9999,
  "instance_id": "stg",
  "instance_name": "DESKTOP-1OB3SFM",
  "payload": {
    "agent": { // Thông tin nhân viên
      "full_name": "Tran Van Tien",
      "email": "vietnam12@gmail.com"
    },
    "pbx_account": { // Thông tin tổng đài
      "sip_user": "",
      "password": "",
      "domain": null,
      "outbound_proxy": null,
      "public_number": null,
      "full_name": "Tran Van Tien",
      "email": "vietnam12@gmail.com",
      "last_updated_date": 1597798326714,
      "created_date": 1597798326714
    }
  },
  "key_enabled": false
}

Mã lỗi

Mô tả

full_name_is_required

Họ và tên là bắt buộc

identify_info_invalid

Email không hợp lệ

password_invalid

Mật khẩu không hợp lệ , Mật khẩu bao gồm

 • Ít nhất 8 ký tự

 • Ký tự in hoa, in thường

 • Số và ký tự đặc biệt

role_is_required

Quyền là bắt buộc

agent_exists

Nhân viên đã tồn tại

limit_agent

Vượt quá giới hạn gói dịch vu

invite_error

Có lỗi xảy ra khi invite

agent_uuid_exists

Nhân viên có mã uuid đã tồn tại trước đó

Xóa nhân viên

DELETE [URL]/api/agent/delete?identify_info=

Path Parameters

NameTypeDescription

Authorization

string

Access token Bearer 'token'

Query Parameters

NameTypeDescription

identify_info

string

Email nhân viên

Danh sách nhân viên (v2)

POST [URL]/api/agent/list_v2?page=1&size=15

Danh sách nhân viên của doanh nghiệp

Path Parameters

NameTypeDescription

Authorization

string

Access token Bearer 'token'

Response

// Thông tin tất cả nhân viên

Mời nhân viên (V2)

POST [URL]/api/agent/invite_with_package_v2

Mời nhân viên sử dụng tổng đài có liên kết gói v2

Path Parameters

NameTypeDescription

Authorization

string

Access token Bearer 'token'

Request body

NameTypeDescription

owner_email

string

Email nhân viên phụ trách

(nếu bỏ trống sẽ gán mặc định chủ doanh nghiệp)

password

string

Mật khẩu tối thiểu 8 kí tự, ít nhất 1 ký tự IN HOA, ít nhất 1 chữ số [0-9]

identify_info

string

Eemail nhân viên

full_name

string

Tên nhân viên

service_package_id

string

Id gói nhân viên v2

role_name

string

Phân quyền (nếu bỏ trống mặc định là quyền Sale mặc định)

{
  "owner_email": "",
  "password": "13579Abc@",
  "identify_info": "abc@gmail.com",
  "full_name": "Nhân viên 1",
  "service_package_id": "664175f5dgda95e5cbce704e9",
  "role_name": "Giám đốc"
}

Response

// Thông tin nhân viên đã mời

Last updated