OmiCall API
Search
K

Nhân viên

Quản lý nhân viên
get
[URL]
/api/agent/list
Danh sách nhân viên
post
[URL]
/api/agent/invite
Mời nhân viên
Mã lỗi
Mô tả
full_name_is_required
Họ và tên là bắt buộc
identify_info_invalid
Email không hợp lệ
password_invalid
Mật khẩu không hợp lệ , Mật khẩu bao gồm
  • Ít nhất 8 ký tự
  • Ký tự in hoa, in thường
  • Số và ký tự đặc biệt
role_is_required
Quyền là bắt buộc
agent_exists
Nhân viên đã tồn tại
limit_agent
Vượt quá giới hạn gói dịch vu
invite_error
Có lỗi xảy ra khi invite
agent_uuid_exists
Nhân viên có mã uuid đã tồn tại trước đó
delete
[URL]
/api/agent/delete?identify_info=
Xóa nhân viên