OmiCall API
Search
K

Gọi tự động sử dụng callBot

API gọi tự động
post
[URL]
/api/call_bot/execute_by_phone
Gọi tự động tới một số điện thoại khách hàng
get
[URL]
/api/call_bot/script/list
Lấy danh sách kịch bản bot