Gọi tự động sử dụng callBot

API gọi tự động

Gọi tự động tới một số điện thoại khách hàng

POST [URL]/api/call_bot/execute_by_phone

Tạo một phiên callBot với tham số đầu vào là một kịch bản callbot và 1 danh sách các thông tin liên hệ

Query Parameters

NameTypeDescription

cid*

String

Số hotline hay số SIP sẽ thực hiện chạy phiên.

Nếu gọi nội mạng, truyền giá trị rỗng.

Headers

NameTypeDescription

Content-type

string

application/json

Authorization

string

Access Token Bearer token

x-api-key*

String

API key được cung cấp

Request Body

NameTypeDescription

speed

number

Tốc độ đọc.Từ chậm : -3. Đến nhanh : 3.

Mặc định là 0

voice

string

Giọng đọc, có thể một trong các giá trị sau + "northern_female_ngocanh" : Ngọc Anh

+ "southern_female_honganh" : Hồng Anh

+ "southern_male_tienhuy" : Tiến HuyQ

cid

string

Đầu số dùng để gọi tự động. Nếu không truyền, mặc định ưu tiên gọi nội mạng

name

string

Tên của phiên gọi tự động

num_retry

Integer

Số lần gọi lại khi không nghe máy. Mặc định là 0

num_per_call

Integer

Số cuộc gọi mỗi lần. Mặc định là 15

distance_per_call

Integer

Khoảng cách thời gian , giữa các lần gọi. Mặc định là 30s

distance_retry

Integer

Khoảng cách giữa các lần gọi lại . Mặc định là 0

bot_script_id

String

Id kịch bản, được lấy ở danh sách trong hệ thống

send_time

Number

Thời gian thực hiện phiên (milisecond)

Nếu không truyền giá trị, sẽ thực hiện gọi ngay

contact_info*

Array

Danh sách contact cần gọi

Giá trị:

{

"phone": "0988888888", //Số điện thoại thực hiện gọi

"email": "xxx@gmail.com", // Email của contact,

"ext_contact_code": "" // Mã định danh contact phía hệ thống ngoài CRM

}

ext_session_id

String

Mã định danh phiên bên ngoài CRM (tránh trường hợp lên trùng phiên do double summit)

Nếu có giá trị field này, mới kiểm tra trùng

auto_pause

Boolean (true, false)

Cho phép phiên tự động dừng khi không có nhân viên hiệu lực không. Cấu hình này chỉ áp dụng cho kịch bản gọi vào nhóm nội bộ

{
  "instance_id": "stg",
  "payload": {
    "bot_script_id": "653b155db0f794**********",
    "autocall_id": "6552de1891be25**********"
  },
  "instance_version": "1.2.164",
  "key_enabled": false,
  "status_code": 9999
}

Lấy danh sách kịch bản bot

GET [URL]/api/call_bot/script/list

Lấy danh sách kịch bản callBot do khách hàng thiết lập

{
	"instance_id": "stg",
	"payload": [
		{
			"id": "64915bc76a690c0edad14723",
			"name": "Thông báo điểm thi",
			"variables": [
				{
					"field_name": "tên thí sinh",
					"field_code": "tên thí sinh",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				},
				{
					"field_name": "Toán",
					"field_code": "uB131frQEU",
					"field_value": "",
					"field_type": "single_text",
					"type": "CONTACT",
					"is_dynamic_attribute": true
				}
			]
		},
		{
			"id": "64a922f61900954f5419d503",
			"name": "Cảnh báo từ khóa tiêu cực",
			"variables": [
				{
					"field_name": "",
					"field_code": "nhanvien",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				},
				{
					"field_name": "",
					"field_code": "tenkhachhang",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				},
				{
					"field_name": "",
					"field_code": "sodienthoai",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				},
				{
					"field_name": "",
					"field_code": "thoigiangoi",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				},
				{
					"field_name": "",
					"field_code": "diem",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				}
			]
		}
	],
	"instance_version": "1.2.164",
	"key_enabled": false,
	"status_code": 9999
}

Last updated