Gọi tự động sử dụng callBot

API gọi tự động

Gọi tự động tới một số điện thoại khách hàng

POST [URL]/api/call_bot/execute_by_phone

Tạo một phiên callBot với tham số đầu vào là một kịch bản callbot và 1 danh sách các thông tin liên hệ

Query Parameters

Headers

Request Body

{
  "instance_id": "stg",
  "payload": {
    "bot_script_id": "653b155db0f794**********",
    "autocall_id": "6552de1891be25**********"
  },
  "instance_version": "1.2.164",
  "key_enabled": false,
  "status_code": 9999
}

Lấy danh sách kịch bản bot

GET [URL]/api/call_bot/script/list

Lấy danh sách kịch bản callBot do khách hàng thiết lập

{
	"instance_id": "stg",
	"payload": [
		{
			"id": "64915bc76a690c0edad14723",
			"name": "Thông báo điểm thi",
			"variables": [
				{
					"field_name": "tên thí sinh",
					"field_code": "tên thí sinh",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				},
				{
					"field_name": "Toán",
					"field_code": "uB131frQEU",
					"field_value": "",
					"field_type": "single_text",
					"type": "CONTACT",
					"is_dynamic_attribute": true
				}
			]
		},
		{
			"id": "64a922f61900954f5419d503",
			"name": "Cảnh báo từ khóa tiêu cực",
			"variables": [
				{
					"field_name": "",
					"field_code": "nhanvien",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				},
				{
					"field_name": "",
					"field_code": "tenkhachhang",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				},
				{
					"field_name": "",
					"field_code": "sodienthoai",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				},
				{
					"field_name": "",
					"field_code": "thoigiangoi",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				},
				{
					"field_name": "",
					"field_code": "diem",
					"field_value": "",
					"field_type": "",
					"type": "",
					"is_dynamic_attribute": true
				}
			]
		}
	],
	"instance_version": "1.2.164",
	"key_enabled": false,
	"status_code": 9999
}

Last updated