Speech To Text API

API phục vụ phân tích âm thanh thành giọng nói

Bước 1: Đăng ký webhook url để nhận kết quả ASR

POST https://public-v1-stg.omicrm.com/api/ai/register_webhook_ai

Headers

NameTypeDescription

apiKey*

String

Token xác thực để truy cập API

Request Body

NameTypeDescription

url*

String

Đường dẫn nhận dữ liệu

Kết Quả Từ Hook

NameTypeDescription

from

String

thời gian bắt đầu của đoạn text

to

String

thời gian kết thúc của đoạn text

word_alignment

String

mảng các từ được cắt theo thời gian

text

String

Chuỗi text được dịch từ speech

tracking_id

String

ID truyền vào lúc gửi request phân tích qua để Mapping kết quả với request

Bước 2: Upload audio, kết quả ASR sẽ được trả về webhook url

POST https://public-v1-stg.omicrm.com/api/ai/speech_to_text

Headers

NameTypeDescription

apiKey*

String

Token xác thực để truy cập API

Content-Type

String

multipart/form-data;

Request Body ( Form Data)

NameTypeDescription

file*

String

audio file (định dạng hỗ trợ .wav/ . mp3) muốn chuyển sang text

tracking_id*

String

String chứa ID để khi nhận Webhook client biết kết quả của request nào

Last updated